Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:232 (2000-2001)
Innlevert: 16.02.2001
Sendt: 16.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Statens helsetilsyn kom den 26. januar d.å. med en rekke pålegg til Finnmark fylkeskommune. Flere av påleggene dreide seg om gjennomføring av tiltak uten opphold. Fylkeskommunen har imidlertid ikke klart å etterkomme påleggene, og noen løsning synes heller ikke i sikte.
Vil helseministeren nå gripe inn, eventuelt gjennom at fylkeskommunen fratas ansvaret for denne tjenesten, slik at tjenesten i stedet settes under statlig administrasjon?

Begrunnelse

Det har utviklet seg til en konflikt og en tillitskrise mellom Finnmark fylkeskommune og flere av Finnmarkskommunene, som også har praktiske konsekvenser i hverdagen i disse kommunene. Såvel ordførerne samt fagpersonellet i kommunene opplever slitasje, og man frykter at en uavklart situasjon over tid kan medføre at man taper verdifullt fagpersonell, som det fra før av er vanskelig nok å rekruttere til disse kommunene. I tillegg kommer at tjenestens mangler er så graverende at Statens helsetilsyn har beskrevet at liv og helse er i fare så lenge disse ikke utbedres.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: I mitt brev av 06.02.2001 til Stortinget ga jeg uttrykk for at jeg ikke vil gripe inn i en sak som er å anse som et forhold mellom Finnmark fylkeskommune og Statens helsetilsyn. Dette er fortsatt tilfelle. I henhold til det avtalte leverte Finnmark fylkeskommune 19. ds. sin redegjørelse til Helsetilsynet for hvordan de pålegg tilsynet har gitt, blir imøtekommet. Helsetilsynet har nå denne redegjørelsen til vurdering og vil om kort tid avgjøre om påleggene er oppfylt.

Det er derfor ikke aktuelt å frata fylkeskommunen ansvaret for tjenesten, og sette den inn under statlig administrasjon. Jeg forutsetter at Finnmark fylkeskommune og Statens helsetilsyn kommer frem til en snarlig løsning, slik at ambulansetjenesten i Finnmark tilfredsstiller normale krav til faglig forsvarlighet.