Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:233 (2000-2001)
Innlevert: 16.02.2001
Sendt: 19.02.2001
Besvart: 26.02.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): I St.prp. nr. 1 (2000-2001) varslet Samferdselsdepartementet at BaneTele skal omdannes til aksjeselskap.
Når vil denne omdannelsen være gjennomført?

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: I St.prp. nr. 1 (2000-2001) varslet Samferdselsdepartementet at det tas sikte på å fremme forslag for Stortinget om utskilling av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneTele til eget aksjeselskap. Den infrastrukturen som BaneTele i dag forvalter, har vesentlige sikkerhetsmessige funksjoner i forhold til driften av jernbanenettet. Før BaneTele kan skilles ut til eget aksjeselskap må det derfor gjøres en vurdering av hvilke sikkerhetsmessige konsekvenser en slik utskillelse vil ha for jernbanedriften. Dersom en endret tilknytningsform for BaneTele skulle vise seg å ha negative sikkerhetsmessige konsekvenser, må det samtidig med en evt. selskapsetablering gjennomføres nødvendige tiltak, slik at den sikkerhetsmessige standarden på jernbanen ikke påvirkes negativt. Etter pålegg fra departementet er Jernbaneverket, i samråd med Statens jernbanetilsyn, nå i ferd med å gjennomføre en slik risikoanalyse. Saken vil bli vurdert fremmet for Stortinget etter at en slik analyse er vurdert.