Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:234 (2000-2001)
Innlevert: 19.02.2001
Sendt: 20.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av utviklingsminister Anne Kristin Sydnes

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Det norske bistandsfondet NORFUND er et viktig instrument i vårt arbeid for fattigdomsbekjempelse. NORFUND har nå inngått et joint venture samarbeid med britiske CDC - Commonwealth Development Corporation Capital Partners - for forvaltning av fond.
Hva innebærer dette for fattigdomsorienteringen i NORFUNDs aktiviteter og for satsningen inn mot mindre prosjekter, mikrokreditter o.l.?

Begrunnelse

I Aftenposten i dag, mandag den 19. februar, står det at det norske bistandsfondet NORFUND går sammen med det britiske fondet CDC, og oppretter et joint venture-fond som tilbyr risikokapital til kommersielle prosjekter i utviklingsland. I Aftenposten kommer det fram at det fra norsk side vil bli kanalisert inntil 50 millioner dollar inn i det nye joint venture-selskapet innen de nærmeste fem år. Gjennom omleggingen av næringslivsordningene, som ble gjort i statsbudsjettet for 2001, antok stortingsflertallet at NORFUNDs aktiviteter innrettes slik at innsats i forhold til mindre prosjekter, mikrokreditter o.l. ikke reduseres, og at fattigdomsorienteringen ikke svekkes.

Anne Kristin Sydnes (A)

Svar

Anne Kristin Sydnes: NORFUND benytter hovedsakelig to strategier i sin virksomhet;

1) Direkteinvesteringer i joint ventures sammen med et norsk selskap, og

2) Deltakelse i lokale investeringsfond.

Lokale investeringsfond bidrar med risikokapital direkte i det enkelte utviklingsland og er, i tillegg til å øke finansieringsmulighetene for det lokale næringslivet, også med på å bygge opp lokal kompetanse både innenfor prosjektutvikling og finansiering. Innsatsen gjennom lokale investeringsfond er særlig viktig for å yte finansiering til mindre prosjekter og har spesiell relevans for små og mellomstore bedrifter.

Dette var grunnlaget for at jeg i min redegjørelse til Stortingets utenrikskomite 30.11.00 nettopp viste til at fondet gjennom denne siden av sin virksomhet bidrar med risikokapital til småbedrifter og mikrokredittinstitusjoner.

NORFUNDs samarbeid med den britiske søsterorganisasjon CDC har blant annet sprunget ut fra NORFUNDs fokus på lokale investeringsfond. CDC var og er en betydelig global investor i slike fond. NORFUND innledet tidlig et samarbeid med CDC gjennom investeringer i lokale fond sammen med CDC. NORFUND har siden 1998 investert 301 mill. kroner i lokale og regionale investeringsfond. Gjennom det annonserte samarbeidet har NORFUND valgt å utvide og formalisere sitt samarbeid med CDC.

For NORFUND innebærer det utvidede samarbeidet med CDC først og fremst en god mulighet til å få del i et solid nettverk for investeringer i små og mellomstore bedrifter i utviklingsland. Jeg har også notert meg at fondene NORFUND skal delta i forvaltningen av, er konsentrert i de fattigste landene. Det felles forvaltningsselskapet har 10 datterselskaper i henholdsvis Tanzania, Zambia, Kenya, Zimbabwe, Ghana, Mauritius/Madagaskar, Mosambik, Sentral-Amerika (regionalt), Papua Ny Guinea/Stillehavsøyene og Sri Lanka. Min vurdering er derfor at samarbeidet med CDC styrker den siden ved NORFUNDs virksomhet som støtter mindre prosjekter og som mest direkte bidrar til fattigdomsreduksjon. Gjennom det utvidede samarbeidet med CDC vil man dessuten få økt tilfang av både prosjekter og tilgjengelig risikokapital som også kan være aktuelle for norsk næringsliv og norske investorer.

Samarbeidet mellom NORFUND og CDC gjelder forvaltningen av 15 lokale investeringsfond i de 10 ovennevnte land og områder, hvorav NORFUND tidligere har investert i fire av disse fondene. I tillegg har NORFUND gitt uttrykk for at de planlegger investeringer i størrelsesorden 450 mill. kroner i nye fond de neste fem år - innenfor rammen av samarbeidsavtalen. I sin langsiktige planlegging må NORFUND naturligvis ta nødvendige forbehold knyttet til vedtak i Stortinget.

NORFUND er en del av vårt samlede virkemiddelapparat, og kapitaltilførselen vil fortløpende bli vurdert i lys av vårt ønske om å skape lønnsomme og levedyktige investeringer i utviklingsland. Den nye alliansen muliggjør en større norsk satsning på fattigdomsbekjempelse gjennom næringsutvikling i utviklingslandene.