Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:241 (2000-2001)
Innlevert: 21.02.2001
Sendt: 22.02.2001
Besvart: 01.03.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Fra Mo i Rana transporteres årlig ca. 10 000 tonn stål i 18 meters lengder langs E12 til svenske kunder. Det er gitt dispensasjon for bruk av 22 m. kjøretøy fra Norge til Sverige. Det tillates ikke delbar returlast, noe som medfører betydelige ekstra transportkostnader. Vegdirektoratet utreder nå bruk av vogntog etter modulær fremgangsmåte, noe som tillates i Sverige og Finland.
Vil statsråden sørge for å få på plass en praktisk løsning for E12, en løsning som kan sikre konkurransedyktighet for Ranabedriftene?

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Bestemmelsene om tillatt lengde for kjøretøy og vogntog på offentlig veg følger av forskrift om bruk av kjøretøy av 25. januar 1990 nr. 92 § 5-2 med vedlegg. I henhold til forskriften er største tillatte lengde for vogntog 18,75 m, og for semitrailervogntog 16,5 m. Det er i utgangspunktet kun tømmertransport som kan utføres med vogntoglengde 22 m.

Hvis transportøren benytter uttrekkbar semitilhenger til transport av stål til Sverige, kan returtransporten skje innenfor tillatte kjøretøydimensjoner. Med en slik løsning får en bedre utnyttelse av kjøretøyet.

Forskrift om bruk av kjøretøy § 6-2 gir Vegdirektoratet hjemmel til å dispensere fra forskriften på generelt eller individuelt grunnlag. Dagens dispensasjonspraksis er imidlertid meget streng, og bakgrunnen for dette er blant annet konkurransemessige hensyn. I de meget få dispensasjonsvedtakene som er fattet, er det helt konkrete og spesielle hensyn som har gjort seg gjeldende.

Vegdirektoratet utreder for tiden konsekvensene av å tillate 25,25 m vogntog og 60 tonn totalvekt (modulsystemet) i Norge. Direktoratets forslag om å innføre vogntog etter modulsystemet på deler av det norske vegnettet vil bli sendt på høring i løpet av mars 2001, etter en nærmere utredning av konsekvensene for miljø og investeringer i og vedlikehold av vegnettet.

Jeg ønsker ikke å gjøre særskilte tiltak på E12 når det gjelder dispensasjon fra gjeldende regelverk. En eventuell endring av dispensasjonspraksis må ses i sammenheng med den pågående utredningen av modulsystemet.