Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til sosialministeren

Dokument nr. 15:243 (2000-2001)
Innlevert: 22.02.2001
Sendt: 23.02.2001
Besvart: 02.03.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Jeg er kjent med flere tilfeller der personer som vært innlagt i institusjon har fått halvert sykepengene etter en tid. Dette har vært en påkjenning i tillegg til at en skal rehabiliteres etter lang tids sykdom. De fleste har løpende utgifter selv under opphold på institusjon.
Er statsråden kjent med at regelen om avkortet sykelønn kan ha negative følger?

Begrunnelse

I regelverket for lønn under sykdom heter det i punkt 6.3.2.9 at arbeidstakere uten forsørgelsesbyrde som er innlagt i helseinstitusjon og får oppholdet dekket av offentlige midler, får halvert sykelønnen fra folketrygden fra og med fjerde kalendermåned.
Personene jeg kjenner til, har hatt opphold i psykiatrisk institusjon, tiden etter utskriving kan ofte være like tøff som selve oppholdet.
Det er vanlig med permisjonsperioder til hjemmet før utskrivelsen, som en del av rehabiliteringen. Dette medfører at en har samme utgifter som om man ikke var innlagt i institusjonen.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Ifølge folketrygdloven § 8-53 kan sykepenger til personer uten forsørgeransvar bli redusert under lengre opphold i helseinstitusjon. Reduksjonsbestemmelsen gjelder i helseinstitusjoner med rett til fri forpleining fra det offentlige. Hvis vedkommende forsørger ektefelle eller barn blir sykepenger ikke redusert.

Sykepengene ytes uten reduksjon for innleggelsesmåneden og de tre påfølgende måneder. Deretter skal sykepengene som hovedregel reduseres med 50 prosent. Dersom vedkommende har faste og nødvendige utgifter til bolig eller lignende, kan det bestemmes at sykepengene ikke skal avkortes, eller at de skal reduseres mindre. Ved avgjørelsen kan det tas hensyn til om vedkommende ellers ikke har tilstrekkelige midler til å dekke sine utgifter eller om det foreligger en økonomisk vanskelig situasjon som skyldes sykdommen.

Formålet med sykepenger er å dekke bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. Når stønadsmottaker er innlagt i helseinstitusjon med rett til fri forpleining vil utgiftene til livsopphold bli redusert. Som jeg har redegjort blir det ved vurderingen av om sykepengene skal reduseres eller ikke tatt hensyn til vedkommendes økonomiske situasjon.