Skriftlig spørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:244 (2000-2001)
Innlevert: 22.02.2001
Sendt: 23.02.2001
Besvart: 02.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): I kongelig resolusjon av 09.02.01 avslår Regjeringen en anke på godkjennelse av Oasen grunnskole. Begrunnelsen for avslaget er ny i forhold til det opprinnelige avslaget i mai 2000. Begrunnelsen bygger på tre hovedpilarer.
Hva er årsaken til at avslagsgrunnlaget er endret og hvordan samsvarer denne begrunnelse med intensjonen i L97 og privatskoleloven?

Begrunnelse

Oasen grunnskole søkte om godkjennelse i 1999 og fikk innvilget søknaden 13. mars 2000. Etter klage fra Songdalen kommune fikk Oasen grunnskole avslag 15. mai 2000 med begrunnelse at denne skolen kunne føre til skolenedleggelser i Songdalen kommune. Oasen grunnskole anket avgjørelsen inn for statsråd. Stortinget foretok videre i juni 2000 en presisering av privatskoleloven som medførte at departementet ikke kunne legge ensidig vekt på fare for skolenedleggelser.
I avslaget på anken i kongelig resolusjon benyttes tre nye hovedargumenter.
1. Departementet mener det må settes grenser for hvor langt en skole kan gå i å vektlegge religiøse forhold i undervisningen, og antar dessuten at Oasen barneskole i for stor grad vil bryte med vesentlige prinsipper for norsk skole.
2. Departementet mener at undervisningsopplegget er svært individualisert og at den sterke vektleggingen av individuell opplæring i undervisningsplanene i for sterk grad bryter med vesentlige prinsipper for norsk skole.
3. Departementet antar at Oasen barneskole ikke vil ivareta alle prinsippene i FNs barnekonvensjon.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Representanten Lyngstad viser til departementets vedtak av 15. mai 2000. Av dette vedtaket fremgår det bl.a. at "Departementet mener at det foreligger mer enn en generell risiko for en eller flere skolenedleggelser i Songdalen kommune dersom Oasen Barneskole godkjennes i henhold til privatskoleloven. På bakgrunn av de nye opplysningene departementet har mottatt i saken, finner vi derfor etter en samlet vurdering å måtte legge avgjørende vekt på at vertskommunen frarår at søknaden imøtekommes".

Etter at Stortinget endret privatskoleloven i sommer, kan ikke departementet lenger legge ensidig vekt på nedgangen i elevtallet for kommunen i den samlede vurderingen når det gjelder skoler som søker om godkjenning etter privatskoleloven § 3 bokstav a eller b. Som jeg tidligere har uttalt i Stortinget, mener jeg at departementet tidligere hadde en slik adgang. Stortingets endring av privatskoleloven innebærer derfor mer enn en presisering av loven.

Årsaken til at grunnlaget for avslaget ble endret, er altså at det var nødvendig å gå grundigere inn i saken som følge av endringen i privatskoleloven. Når det gjelder regjeringens kompetanse i denne klagesaken, vil jeg vise til forvaltningsloven § 34 hvor det bl.a. fremgår at "Tas klagen under behandling, kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham".

Etter min vurdering er vedlagte retningslinjer datert april 1997 i samsvar med privatskoleloven og intensjonene i L97. Vedtaket i forhold til Oasen er fattet i samsvar med disse retningslinjene.Vedlegg til svar:

Retningslinjer for godkjenning av læreplaner etter L97. Private grunnskoler godkjent etter lov om private skoler § 3A. Til bruk ved statens utdanningskontorer.

Grunnskoleavdelingen - Seksjon for læreplan og oppvekstmiljø, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, datert april 1997