Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:248 (2000-2001)
Innlevert: 27.02.2001
Sendt: 28.02.2001
Besvart: 02.03.2001 av justisminister Hanne Harlem

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Spørsmålet om opprettelse av et aksjetilsyn var senest oppe i Stortinget i sammenheng med behandlingen av Ot.prp. nr. 73 (1999-2000) - Om lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven)
Etter innspill fra bl.a. Styreakademiet (Norsk forening for styrearbeid) ba finanskomiteens flertall om departementets vurdering av hensiktsmessigheten av å opprette et aksjetilsyn, og at konklusjonen ble forelagt Stortinget på en egnet måte.
Når tar justisministerens sikte på å forelegge denne vurderingen for Stortinget?

Begrunnelse

Flere uheldige saker i finansmarkedet, blant annet Aker Brygge Invest, viser at det er et stort behov for bedre kontroll og regulering, spesielt i gråmarkedet. Det eksisterende lovverket sikrer ikke godt nok mot innsidehandel. Et aksjetilsyn kombinert med nødvendige endringer i lovverket, kan være effektive virkemidler. Spørsmålet om opprettelse av et aksjetilsyn ligger nå til behandling i Justisdepartementet.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Justisdepartementet har til vurdering forslaget i NOU 1996:3 om tilsyn med overholdelsen av aksjeloven. Forslaget går ut på at departementet - eller et underliggende organ - skal kunne gi pålegg og eventuelt sanksjonere manglende overholdelse av pålegget, når allmenne hensyn tilsier at forhold som er i strid med aksjelovens bestemmelser, bringes til opphør, jf. forslaget til § 16-15, og kommentarene til forslaget på side 91-93 i utredningen.

I Ot.prp. nr. 23 (1996-97) Om lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), drøftes forslaget på side 123-124. Det konkluderes der med at departementet er innstilt på å overveie Aksjelovutvalgets forslag nærmere.

Jeg tar sikte på at en slik vurdering vil foreligge i løpet av høsten 2001.

Jeg vil presisere at Aksjelovutvalgets forslag i NOU 1996:3 er begrenset til brudd på aksjelovens bestemmelser. Brudd på de bestemmelsene som regulerer finans- og aksjemarkedet (børsloven, verdipapirhandelloven mv.), ligger utenfor området for et slik tilsyn som Aksjelovutvalget har foreslått. Det forslaget til et aksjetilsyn som Justisdepartementet har til vurdering, omfatter derfor ikke innsidehandel og andre forhold knyttet til markedet for omsetningen av aksjer. Kontroll og regulering av finans- og aksjemarkedet hører under Finansdepartementet.