Skriftlig spørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:251 (2000-2001)
Innlevert: 28.02.2001
Sendt: 01.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): En MS-pasient fra Rogaland er av sin primærlege henvist til behandling ved MS-senteret i Hakadal. Rogaland fylkeskommune har i brev av bl.a. 29. mai og 15. desember 2000 gitt avslag på søknad om økonomisk dekning for dette oppholdet.
Kan Rogaland fylkeskommune gi slikt avslag når den aktuelle institusjonen drives med hjemmel i sykehusloven?

Begrunnelse

MS-senteret "Hakadal" er en institusjon som inngår i helseplanen for Akershus og mottar driftstilskudd fra Akershus fylkeskommune, som disponerer 35% av plassene. Senteret drives med hjemmel i sykehuslovens bestemmelser.
Fylkeslegen i Rogaland tolker lovens bestemmelser dithen at det foreligger en plikt til dekning av utgifter til behandling ved institusjoner drevet med hjemmel i sykehusloven også når disse ligger utenfor pasientenes hjemfylke, jf. § 12 femte ledd i sykehusloven.
Pasienten er en nydiagnostisert MS-pasient som av sin primærlege er henvist til MS-senteret "Hakadal" fordi dette senteret gir det beste tilbudet for denne gruppe pasienter.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Etter den tidligere sykehusloven § 12 femte og sjette ledd skulle pasientens bostedsfylke refundere forpleiningsutgiftene for pasienter som ble behandlet i annen fylkeskommune eller ved statlige institusjoner eller ved institusjoner hvor staten dekket driftsutgifter. Bestemmelsen medførte at bostedsfylket skulle dekke forpleiningsutgiftene også når pasientene ble behandlet ved en institusjon som fikk dekket driftsutgiftene fra en annen fylkeskommune.

Departementet har i tidligere tilfeller gitt uttrykk for forståelse for fylkeskommunens behov for å påvirke pasientstrømmen ved å gi retningslinjer om legers adgang til å henvise pasienter. Likevel har departementet vært av den oppfatning at når pasienten først var henvist til en institusjon drevet av andre fylkeskommuner eller av staten fulgte det av sykehusloven § 12 femte og sjette ledd at bostedsfylket var betalingsansvarlig. Dette gjaldt også når henvisningen var i strid med fylkeskommunens retningslinjer om henvisning. Videre gjaldt dette også når pasienten var henvist til en institusjon finansiert av en annen fylkeskommune eller av staten.

Rogaland fylkeskommune plikter derfor å dekke behandlingsutgiftene for den omtalte MS-pasienten.

Jeg viser til at bestemmelsene i den tidligere sykehusloven § 12 femte og sjette ledd er videreført i spesialisthelsetjenesteloven § 6-6 første ledd første punktum.

Jeg vil i brev til Rogaland fylkeskommune gjøre fylkeskommunen oppmerksom på ovenstående.