Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:252 (2000-2001)
Innlevert: 28.02.2001
Sendt: 01.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Viser til svar i spørsmål nr. 237 og vil få stille samme spørsmål igjen:
Er det vanlig praksis at en kommune skal dekke underskuddet på ferger som går mellom to riksvegstrekninger eller er dette vanligvis et statlig ansvar?

Begrunnelse

Viser til spørsmål og begrunnelse i spørsmål nr. 237 og statsrådens svar av 27. februar.
Søknad ifra 1979 og 1988 er jeg klar over, men det er ikke ett svar på om Randsfjordfergen blir likebehandlet med andre ferger i Norge. Spørsmålet er i klartekst om det er vanlig praksis i Norge at driftsunderskudd på ferger mellom to riksveger belastes det kommunale budsjett, og hvilke andre helårlige riksvegfergestrekninger blir belastet det kommunale budsjett.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Som jeg opplyste i mitt svar på spørsmål nr. 237 er ferjesambandet Horn-Tangen spesielt i nasjonal sammenheng ved at det går mellom to riksveger (Rv 34 og Rv 245 på hver side av Randsfjorden) uten at det er et statlig ansvar. Det er altså, så langt jeg har fått brakt på det rene, ikke etablert noe ferjesamband mellom to riksveger der en kommune dekker underskuddet. Med andre ord, vanligvis er dette et statlig ansvar.

Prinsipielt er det imidlertid ikke noe i vegen for at en kommune på eget initiativ oppretter et ferjesamband mellom to riksveger, og dekker et ev. underskudd i den anledning.

Bakgrunnen for at sambandet Horn-Tangen ikke er tatt opp som riksvegsamband er som nevnt i mitt forrige svar, at det ikke i særlig grad tjener som sammenknytningsåre for trafikkstrømmene på de to riksvegene, men synes å ha mest lokal interesse. Samme prinsippet gjelder både på land og sjø.

Ferjene er en del av vegsystemet. I den forbindelse vil jeg påpeke at det er mange eksempler på at fylkesveger eller kommunale veger gir forbindelser mellom to riksveger.