Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:253 (2000-2001)
Innlevert: 01.03.2001
Sendt: 01.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ifølge Østlandets Blad, desember 2000, har Nor-Way Bussekspress søkt om konsesjon for en bussforbindelse som vil binde sammen sentrale knutepunkter i Akershus, Buskerud, Østfold og Oslo. Denne søknaden har ligget til behandling i departementet i mer enn 2 år.
Når vil samferdselsministeren ta initiativ til å få godkjent søknaden, slik at kollektivtilbudet i denne regionen kan bedres?

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Jeg antar at representanten Sanner sikter til søknaden fra Busslink AS, et selskap som eies av blant andre Nor-Way Bussekspress. Den aktuelle søknaden gjelder i alt seks høyfrekvente ruter over kortere og mellomlange strekninger innenfor det sentrale Østlandsområdet. Søknaden representerer således på mange måter et nytt opplegg for ekspressbuss samtidig som de omsøkte rutene samlet sett også berører sentrale deler av jernbanenettet på en annen måte enn de fleste eksisterende ekspressbussruter.

Etter lov om samferdsel skal konsesjon for rutetransport på veg behovsprøves. Dette innebærer at konsesjonsmyndigheten ved behandling av slike søknader plikter å foreta en avveining av fordeler med det omsøkte tilbudet og ulemper for eksisterende rutetilbud.

Høringsrunden som ble foretatt av berørte fylkeskommuner i saken om Busslink AS' søknad, avdekket betydelig usikkerhet mht konsekvensene for det etablerte rutetilbudet i området. Av den grunn ønsket fylkeskommunene mer tid til å få klarlagt konsekvensene. Søker ble under saksforberedelsen underrettet om dette både fra fylkeskommunene og fra departementet. Departementet fikk saken til avgjørelse sommeren 2000.

Regjeringen foreslo en oppmyking av ekspressbusspolitikken innenfor lovens regler om behovsprøving i St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011. Departementet ønsket derfor å avvente stortingsbehandlingen av denne meldingen før man tok en avgjørelse i Busslinksaken. Søker ble naturligvis også underrettet om denne beslutningen.

Som kjent ble Nasjonal transportplan behandlet i Stortinget 15. februar d.å. Jeg oppfatter det slik at Stortingets flertall har sluttet seg til en viss oppmyking av ekspressbusspolitikken. Søknaden fra Busslink AS vil derfor kunne behandles etter en noe mer liberal holdning enn tidligere praksis når det gjelder å gi konsesjon til nye ruter. Behandlingen av denne søknaden vil bli gitt prioritet.