Skriftlig spørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:254 (2000-2001)
Innlevert: 01.03.2001
Sendt: 01.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Jeg har i tidligere brev vist til at en rekke videregående skoletilbud ikke har fått svar på sine godkjenningssøknader. Nordborg videregående som ble besvart var en av dem. De andre skolenes søknader som fortsatt ikke er godkjent gjelder Lukas Stiftelsens videregående skole, Tomb Jordbruksskole og Øya videregående skole. Skolenes forberedelser til nytt skoleår er i gang. Det haster derfor å få svar på søknader som er sendt departementet for ett år siden.
Når kan disse skolene få svar på sine saker?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Lukas Stiftelsen

I brev av 22.12.99 søkte Lukas Stiftelsen om godkjenning med rett til statstilskudd etter privatskoleloven for en klasse komprimert løp for voksne innen barne- og ungdomsarbeiderfag.

Som ledd i departementets saksbehandling er det i henhold til privatskoleloven § 25 nr 2 bedt om uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune i brev av 20.01.00. Departementet har mottatt denne høringsuttalelsen som er datert 21.03.00.

I forbindelse med endring i opplæringsloven § 4 A-3, har voksne fått rett til videregående opplæring. Fylkeskommunen har en plikt til å oppfylle denne retten. Departementet bad i den forbindelse fylkeskommunen om ytterligere opplysninger i brev av 05.10.00. Departementet mottok svar fra fylkeskommunen i brev av 03.01.01.

Øya videregående skole

I brev av 14.03.00 søkte Øya videregående skole om godkjenning med rett til statstilskudd etter privatskoleloven primært for VK II smådyr som et nytt tilbud i studieretning for naturbruk.

Som ledd i departementets saksbehandling er det den 03.05.00 bedt om uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Departementet har mottatt denne høringsuttalelsen som er datert 15.09.00.

I forbindelse med behandling av søknaden, mottok departementet ytterligere opplysninger fra skolen i brev av 09.02.01.

Tomb Jordbruksskole

I brev av 10.02.98, 13.01.99, og 03.03.00 søkte Tomb Jordbruksskole om godkjenning med rett til statstilskudd etter privatskoleloven for teknisk fagskole, linje for naturbruk med fordypningsområde husdyr. I brev av 02.03.00 søkte Tomb Jordbruksskole også om godkjenning til å opprette et tilbud om allmennfaglig påbygningskurs. Sistnevnte søknad kom inn til Statens utdanningskontor i Østfold samme dag som søknaden om teknisk fagskole naturbruk. Ved en feiltakelse er søknaden oppfattet som ferdigbehandlet i forbindelse med godkjenningen av teknisk fagskole naturbruk, og blitt liggende ubehandlet hos Statens utdanningskontor i Østfold.

For øvrig kan jeg bekrefte at departementet fortsatt har som mål at behandlingen av søknader om å få godkjent nye skoler etter privatskoleloven ikke skal ta særlig lengre tid enn ett år, forutsatt at søknaden tilfredsstiller de fastsatte kvalitetskrav og inneholder alle nødvendige opplysninger. Ved godkjenning av utvidinger og endringer skal saksbehandlingen i de fleste tilfeller være kortere. Jeg viser til St.prp. nr. 1 (1996-97) der denne målsetningen første gang ble presentert for Stortinget.

Søknadene vil bli behandlet så hurtig som mulig.