Skriftlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:257 (2000-2001)
Innlevert: 02.03.2001
Sendt: 02.03.2001
Besvart: 09.03.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): I Lunner kommune i Oppland har "Bygdefolkets engasjementsgruppe" på bakgrunn av statsministeren miljøvinklede nyttårstale, sendt brev til statsministeren angående lang tunnel på riksveg 35. Lunner kommunestyre vedtok enstemmig å be Regjeringen ta opp igjen saken. Et møte ble berammet, men er ikke gjennomført."Bygdefolkets engasjementsgruppe" er også blitt lovet et møte om saken, og/eller at representanter for politisk ledelse skulle komme på befaring.
Når vil dette skje?

Begrunnelse

Den 7. mai 1997 vedtok Lunner kommunestyre en reguleringsplan for strekningen Grualia - Akershus grense med et lengre og mer miljøvennlig tunnelalternativ enn hva Vegsjefen i Oppland ønsket. Dette vedtaket ble fattet etter at kommunens innbyggere selv hadde samlet inn penger til utredning av alternativet med lang tunnel. Vegsjefen i Oppland fremmet innsigelse til Miljøverndepartementet, og i den forbindelse sendte Lunner kommune v/ordføreren et notat til departementet, hvor kommunens hovedbegrunnelse for sitt vedtak ble beskrevet.
Miljøvernministeren ga Vegsjefen medhold, og nærmest instruerte Lunner kommunestyre til å vedta en reguleringsplan etter Vegsjefens ønske. Dette avviste kommunestyret i vedtak 66/97, samtidig som departementets vedtak om å sette kommunens reguleringsvedtak til side ble sterkt beklaget. Rett før valget i 1997 vedtok Miljøverndepartementet en statlig reguleringsplan etter Vegsjefens ønske.
Etter regjeringsskiftet i fjor vår ble saken på nytt tatt opp av "bygdefolkets engasjementsgruppe" med Miljøverndepartementet gjennom møte med statssekretær Stein Lier-Hansen. Møtet ble avholdt i mai 2000. Statssekretær Lier-Hansen lovte den gang å komme opp til Lunner for selv å se på området. Så har ikke skjedd.
Etter statsministerens miljøvinklede nyttårstale fant "engasjementsgruppen" det riktig å informere statsministeren om hva som er i ferd med å skje i Lunner, ved å sende et brev direkte til statsministeren. Gjennom sin politiske rådgiver lovte statsministeren å se på saken.
Som en oppfølgning av "engasjementsgruppens" nye initiativ fattet Lunner kommunestyre i sak 4/2001 et enstemmig vedtak om å følge opp dette initiativet overfor Miljøverndepartementet. Et møte mellom kommunen og departementet ble avtalt holdt 8.2.2001. Møtet ble imidlertid utsatt med begrunnelse sykdom i departementet, og nytt møte er avtalt 14.3.
Lunners befolkning venter på konkrete svar på hva regjering og ansvarlig departement egentlig vil i denne saken.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Reguleringsplan for Rv 35 Grualia - Akershus grense ble vedtatt av Miljøverndepartementet som statlig plan den 08.10.1997. Vedtaket innebærer utbygging av alternativet "kort tunnel" med en tunnellengde på 3,8 km.

Til grunn for Miljøverndepartementets vedtak lå Stortingets vedtak om vegtilknytningen til Hadeland som følge av ny hovedflyplass.

Miljøverndepartementet har seinere avvist flere henvendelser om å ta saken opp til ny behandling. Dette er begrunnet i Stortingets vedtak 24.11.98 om delvis bompengefinansiering, ønskene om en rask utbygging i forhold til åpningen av hovedflyplassen og den planbehandling som er gjennomført før Miljøverndepartementets vedtak i 1997.

Stortingets forutsatte i sin behandling at det skal tas tilbørlig hensyn til virkninger på naturmiljøet. Dette er også forutsatt i Miljøverndepartementets vedtak av reguleringsplanen.

Jeg kan bekrefte at det er avtalt et møte i departementet med representanter for Lunner kommune den 14. mars. Det ble også avholdt et møte med representanter for "Aksjonsgruppen som arbeider for lang tunnel" og statssekretær Stein Lier Hansen i august 2000. Departementet har videre den siste tiden mottatt flere brev om samme forhold. Disse henvendelsene vil bli besvart etter møtet med kommunen, og vi vil da ta stilling til om det er behov for ytterligere møter eller befaring.

Jeg vil avslutningsvis understreke at Rv 35 Lunner - Gardermoen er et viktig samferdselsmessig tiltak og en eventuell gjenopptakelse av saken fra min side må derfor skje i nært samarbeide med samferdselsministeren.