Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:259 (2000-2001)
Innlevert: 02.03.2001
Sendt: 02.03.2001
Besvart: 08.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Nidarosdomen i Trondheim er i en akutt økonomisk krise, som følge av kraftige kutt i kirkebudsjettet gjennom det kommunale budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
Vil statsråden medvirke til et samarbeid med Trondheim kommune om tiltak som i første omgang kan sikre at domen holdes åpen på ordinær måte i sommersesongen, og i neste omgang kan føre til et mer varig statlig engasjement for driften?

Begrunnelse

Nidarosdomen står i en særstilling blant norske kirker som nasjonalhelligdom, pilegrimsmål og landemerke. Som den ansvarlige i Regjeringen for kirkesaker, vil det være naturlig at statsråden gjør det som er mulig fra statens side for å få til et konstruktivt samarbeid om tiltak som kan hindre at nasjonalhelligdommen Nidarosdomen stenges.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Nidarosdomen er et kirkebygg med nasjonal betydning. Den er en nasjonalhelligdom. Dette er bakgrunnen for at staten helt siden siste halvdel av 1800-tallet har tatt ansvaret for domkirkens restaurering og antikvariske vedlikehold. Ingen andre kirkebygg har staten tatt et slikt ansvar for, og det bevilges i dag betydelige beløp over statsbudsjettet til det antikvariske vedlikeholdet av Nidarosdomen.

Utgiftene til den løpende driften av Nidarosdomen som menighetskirke er imidlertid kommunens ansvar. Dette følger av kirkeloven § 15, hvor det framgår at det er den enkelte kommune som har ansvaret for å dekke utgifter til drift og vedlikehold av kirker. Trondheim kommune er etter dette likestilt med andre kommuner for så vidt gjelder det økonomiske ansvaret for driften av Nidarosdomen som menighetskirke.

I kirkeloven framgår det ellers uttrykkelig at kommunens utgiftsdekning skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner og at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes.

Etter kirkeloven § 14 er det kirkelig fellesråd i Trondheim som har ansvaret for å forvalte de kommunale bevilgninger til driften og vedlikeholdet av kirkene i Trondheim. I en vanskelig økonomisk situasjon vil det ligge til fellesrådet å gjennomføre de innstrammingstiltak som ses nødvendige.

Jeg viser til dette og ser ikke i dag grunn til å ta opp til vurdering en endring av bestemmelsene i kirkeloven som regulerer ansvarsforholdene vedrørende driften av våre kirker, heller ikke når det gjelder driften av Nidarosdomen som menighetskirke.

For øvrig gjør jeg oppmerksom på at den økonomiske situasjonen for Den norske kirke er behandlet i St.meld. nr. 14 (2000-2001), fremlagt for Stortinget 1. desember 2000. Den økonomiske ansvarsfordelingen mellom staten og kommunene på det kirkelige området er et sentralt tema i denne meldingen.