Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:260 (2000-2001)
Innlevert: 02.03.2001
Sendt: 02.03.2001
Besvart: 09.03.2001 av kulturminister Ellen Horn

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Tre organisasjoner som representerer det flerkulturelle mangfoldet som i festtaler blir framholdt som viktige for kunst- og kulturlivet i Norge, er i ferd med å gi opp på grunn av pengemangel. Det er viktig å muliggjøre det flerkulturelle møtet og at kunstnere med etnisk minoritetsbakgrunn får muligheter til å delta på den norske kunstarenaen.
Er statsråden enig i at disse organisasjonene er viktige i dette perspektivet, og hva vil hun gjøre for å redde det flerkulturelle mangfoldet som de representerer?

Begrunnelse

Organisasjonene/institusjonene Artist in Motion, Du store verden og Nordic Blacks teaterskole står i fare for å legges ned av økonomiske årsaker. Dette er organisasjoner som har gjort det lettere for kunstnere med etnisk minoritetsbakgrunn å få tilgang til den norske kunstarenaen, har formidlet kunst og kultur fra andre land og kulturer, og utdannet ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn. Dette har bidratt til inkludering og til å berike det norske kunst og kulturlivet. I tillegg betyr det at ungdom, kulturarbeidere og kunstnere med etnisk minoritetsbakgrunn kan framstå som ressurspersoner og dermed motvirke fremmedfrykt og rasisme.
Det er et faktum at den norske kunstarenaen og flere institusjoner oppfattes som ekskluderende. Det er derfor desto viktigere at storsamfunnet stiller opp med offentlig støtte slik at flere kan få muligheter til å bidra med sine ressurser, evner og kompetanse innenfor hverdagskulturen og i den profesjonelle kunsten. Det flerkulturelle mangfoldet må bli rikere og få flere farger, ikke bli fattigere og gråere. SV ber nå om at statsråden vurderer de tre organisasjonene i dette perspektivet og foretar seg noe for å redde det flerkulturelle mangfoldet.

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: Over Kulturdepartementets budsjett blir det gitt støtte til ulike tiltak for å fremme og ta vare på det store tilfanget av kulturuttrykk som innvandrere og kunstnere med flerkulturell bakgrunn representerer.

Norsk kulturråd har siden 1998 drevet Mosaikk-programmet. Formålet med programmet har vært å bidra til å fremme og integrere flerkulturelle uttrykk i de etablerte kunst- og kulturpolitiske ordningene og å bedre minoriteters mulighet for kulturell utfoldelse og deltakelse i kunst- og kulturlivet på egne premisser. Programmet videreføres også i 2001, og er nå under evaluering. Det er viktig å få oppsummert og spredt erfaringene fra denne store satsingen, men det er også ønskelig at tiltak med en flerkulturell dimensjon kan bli ivaretatt innenfor Norsk kulturråds øvrige satsingsområder. Rikskonsertene presenterer konserter med hovedsakelig utenomeuropeisk musikk under vignetten Etnisk Musikkafe og arrangerer den årlige festivalen Verden i Norden. Signalprosjektet Open Scene som hadde som mål å integrere scenekunstnere med flerkulturell bakgrunn i teatret ble avsluttet ved siste nyttårsskifte. Prosjektet blir nå evaluert for å sikre videreføring av erfaringene i teatrene generelt. Center for afrikansk kulturformidling og Internasjonalt kunstsenter og museum får årlige driftstilskudd over Kulturdepartementets budsjett.

Nordic Black Theatre får fast støtte over Kulturdepartementets budsjett. For 2001 utgjør dette tilskuddet 1 184 000 kroner. Skolen som teatret driver ble de første årene finansiert med arbeidsmarkedsmidler og med midler fra Handlingsprogrammet for Oslo indre øst. Etter at arbeidsmarkedsmidlene falt bort i 1999 har staten bidratt med midler for å sikre driften. For å sikre virksomheten frem til 1. mai 2001, har staten i år bevilget 600 000 kroner til skolen. Teaterskolen ved Nordic Black Theatre har søkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om godkjenning og finansiering etter Privatskoleloven. Denne søknaden er til behandling.

Kulturdepartementet gav et tilskudd på 65 000 kroner i forbindelse med oppstart av Artists in Motion i 1999. I perioden 1999-2000 har Norsk kulturråd totalt ytt tilskudd på kr 720 000. For 2001 utgjør tilskuddet fra Norsk kulturråd 310 000 kroner. Kulturdepartementet vil ta initiativ til at de økonomiske og driftsmessige forholdene i Artists in Motion blir gjennomgått. Norsk kulturråd har i perioden 1996-2000 gitt Du store verden et samlet tilskudd på 2,6 millioner kroner. Fra departementets side ble det bevilget 200 000 kroner til Du store verden i desember 2000. Videre er en søknad om midler for 2001 nå til behandling i Kulturrådet. Ovenfor har jeg redegjort for status for initiativ og støtte til tiltak under Kulturdepartementet og Norsk kulturråd når det gjelder integrering av den flerkulturelle dimensjonen. Det er også gjennomført en rekke tiltak etter kunst- og kulturvirksomhetenes egne initiativ, og innenfor musikkfeltet har en etter min mening lykkes best. Vi må allikevel erkjenne at vi ikke er kommet langt nok.

Det er viktig å ta vare på og gi rom for flerkulturelle uttrykk innenfor alle kunstneriske uttrykksformer. Det er også ønskelig å sikre et visst mangfold, men som på alle andre områder er det viktig at man ser nøye på erfaringene med de tiltak som har virket over noen tid. I forbindelse med budsjettet for 2002 vil jeg redegjøre for Kulturdepartementets videre engasjement innenfor det flerkulturelle området.