Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:261 (2000-2001)
Innlevert: 05.03.2001
Sendt: 05.03.2001
Besvart: 09.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Vil foreldre til barn med Downs syndrom evt. barn med andre funksjonshemninger, kunne søke Rikstrygdeverket om finansiering av bruk av ganeplater?

Begrunnelse

Når det gjelder barn med Downs syndrom har det vært vanlig å fokusere på helse- og kognitive problem. Det har vært mindre oppmerksomhet omkring disse barnas oralmotoriske problem. Lyddannelser og talespråk, muligheter for kommunikasjon gjennom ansiktsmimikk, samt evne til å spise og drikke på en adekvat måte er imidlertid svært betydningsfulle dimensjoner i forhold til sosial inkludering og høynet livskvalitet.
Forskningsresultatene hittil indikerer positive funn. Jeg tror at hjelpemidler som kan bidra til økt funksjonsdyktighet og ikke minst høynet livskvalitet for barn med funksjonshemninger, er av stor betydning.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Jeg legger til grunn at det med ganeplate menes et tilvirket hjelpemiddel som kan tas ut og settes inn i munnen. Slik plate rekvireres av logoped eller fysioterapeut, og fremstilles og tilpasses i samarbeid med tannlege.

Hvis bruk av ganeplate inngår i forbindelse med regulering av tenner og/eller kjeve mv., og utføres av spesialist i kjeveortopedi (tannregulering), vil pasienten kunne få refusjoner etter trygdens regler for støtte til tannbehandling. Omfanget av støtte til slik behandling beregnes ut fra alvorlighetsgraden av tilstanden.

Hvis bruk av ganeplate ikke faller inn under reglene for trygdestøtte til kjeveortopedisk behandling, vil det være fylkeskommunen som eventuelt kan finansiere fremstilling og tilpasning av ganeplate. Det vil være opp til den enkelte fylkeskommune i hvilken grad det vil bli krevd egenandel eller ikke.

Jeg er kjent med at Rikstrygdeverket har under vurdering om barn og ungdom under 18 år i andre tilfeller bør få dekket dette hjelpemidlet av trygden som hjelpemiddel for trening, stimulering og aktivisering.