Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:270 (2000-2001)
Innlevert: 08.03.2001
Sendt: 09.03.2001
Besvart: 15.03.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Hvilke handelspolitiske tiltak har Regjeringen satt i gang, ev. ønsker å sette i gang, for å fremme den økonomiske utvikling i Sørøst-Europa?

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: I løpet av den siste tiden har vi vært vitne til en rekke positive omveltninger i Sørøst-Europa. Norge har vært, og vil fortsatt være, en viktig internasjonal støttespiller i omstillingsprosessene og den krevende gjenoppbyggingen som nå tar til. Regjeringen vil understreke at økonomisk samarbeid og et velutviklet næringsliv vil være en viktig forutsetning for å få i stand en bærekraftig utvikling i regionen. Regjeringen har gjennomført og planlegger en rekke tiltak for dette formål som beskrives nedenfor.

Pr. i dag har EFTA forhandlet frem frihandelsavtaler med Makedonia og Kroatia. Avtalen med Makedonia avventer ratifikasjon, mens avtalen med Kroatia ble ferdigforhandlet i februar, og skal undertegnes på EFTAs ministermøte i juni. EFTA har i tillegg undertegnet samarbeidserklæringer med Albania og Jugoslavia, noe som vanligvis er første steg på veien til en frihandelsavtale. Hovedformålet med avtaleverket mellom EFTA-landene og landene i Sørøst-Europa er å stimulere til økt samhandel og økonomisk samarbeid mellom partene. Det har gjennom dette samarbeidet vært EFTA-landenes eksplisitte målsetting å bidra til økt stabilitet i regionen. Frihandelsavtalene anses å være bidrag til iverksettelsen og gjennomføringen av Stabilitetspakten for Sørøst-Europa. EFTA har for øvrig frihandelsavtaler også med Ungarn, Slovenia, Bulgaria og Romania som alle også er søkerland til EU. Regjeringen legger i nær fremtid frem en egen handlingsplan for økt kontakt og samarbeid med søkerlandene.

Kroatia og Albania er, i tillegg til Ungarn, Bulgaria og Romania, allerede medlem av WTO. Det er igangsatt et arbeid for å forberede medlemskapsforhandlinger med Bosnia-Hercegovina, Makedonia og Jugoslavia som Norge støtter aktivt.

Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Makedonia og Albania omfattes av GSP-ordningen som gir tollpreferanser ved eksport til Norge. Norge bistår Albania og Bosnia-Hercegovina med å iverksette de nødvendige tiltak for at de skal kunne utnytte denne ordningen i praksis.

I fjor høst undertegnet statsminister Stoltenberg og president Kostunica en felleserklæring som danner grunnlaget for en opptrapping av norsk støtte og styrking av den politiske dialogen med Jugoslavia. Erklæringen tar for seg en rekke områder som berører økonomisk samarbeid.

Et av punktene i felleserklæringen er at en norsk næringslivsdelegasjon skal besøke Jugoslavia. En slik delegasjon er under planlegging i regi av Norges Eksportråd. Eksportrådet har for øvrig representasjon i Kroatia, Jugoslavia og Bosnia-Hercegovina. Investeringsfondet for Øst- og Sentral-Europa, som administreres av SND, er åpen for prosjektforslag i landene i denne delen av Europa.

Utenriksdepartementet arbeider for tiden med å konkretisere tiltak og virkemidler under den ovennevnte felleserklæringen og det øvrige norske engasjementet overfor Balkan. Humanitær bistand og trygging av demokratiet har naturlig nok til nå vært de viktigste innsatsområdene. Det er imidlertid etter hvert også ønskelig å se på hvordan Norge kan delta på områder av en mer næringspolitisk karakter, eksempelvis prosjekter innen infrastruktur og landbruk. Det er for øvrig gitt bistand til tiltak med betydning for den økonomiske utviklingen i regionen, blant annet i form av etablering av mikrokredittordninger og tiltak som bidrar til å støtte opp om den økonomiske reformpolitikken.