Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:273 (2000-2001)
Innlevert: 12.03.2001
Sendt: 13.03.2001
Besvart: 20.03.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Vil statsråden ta et initiativ overfor Posten BA for å sikre at den bygningsmasse Posten BA nå legger ut for salg, sammen med tilhørende tomter, kan bli nyttet til boliger for unge i etableringsfasen?

Begrunnelse

Statsråden presenterte i juli 2000 et program for en solidarisk boligpolitikk. I denne sier statsråden følgende: "Jeg har tatt initiativ overfor arbeids- og administrasjonsministeren med sikte på en gjennomgang av statlige tomter og bygningsmasse. Statens tomteprispolitikk vil bli sett nærmere på". Statsministeren har fulgt dette dokumentet opp bl.a. gjennom en side 2 artikkel i Dagsavisen 4. august 2000. Her understreker statsministeren at en solidarisk boligpolitikk krever at stat og kommune spiller på lag.
Ved et samarbeid mellom staten og berørte kommuner vil nå statsråden ha mulighet til å realisere deler av sine planer.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Staten er noen steder en betydelig eier av grunn og bygninger. Derfor blir det nå på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjort et arbeid for å få en grov oversikt over statlige eiendommer i pressområdene som kan være egnet til boligformål.

Det er imidlertid kommunenes oppgave å drive lokal planlegging og peke på hvor de ønsker boligutvikling. Kommunene har i plan- og bygningsloven fått en myndighet de bør bruke aktivt for å fylle sine boligpolitiske oppgaver. Det vil gi en god ramme for dialog mellom kommunene og statlige eiere om framtidig utnytting av eiendommer.

Det vil gjerne være tale om bruksendring og behov for omregulering når staten skal avhende sine eiendommer. Kommunene må ofte ha noe tid for å legge til rette prosesser om framtidig bruk. Det er viktig og rimelig å ta lokale samfunnshensyn når områder som tidligere var eid av staten blir overdratt til andre for ny bruk. Da er det viktig at statlige instanser som skal avhende eiendom holder kommunene orientert.

Prinsippet i avhendingsinstruksen, som ble fastsatt ved kongelig resolusjon av regjeringen Bondevik 19.12.97, er at statlige instanser som avhender eiendom skal ta markedspris ved salget. Departementene går nå gjennom avhendingsinstruksen for å vurdere eventuelle justeringer for å bidra til at boligspørsmål og andre lokalsamfunnshensyn bedre kan ivaretas ved avhending av statlig eiendom.

Avhendingsinstruksen gjelder for virksomheter som er underlagt Regjeringens instruksjonsmyndighet, herunder forvaltningsbedrifter. Posten Norge BA er imidlertid et særlovselskap der samferdselsministeren som generalforsamling ivaretar statens eierrolle i selskapet. Styret for Posten har det økonomiske ansvaret for selskapets virksomhet. Ut fra gjeldende styringssystemer for Posten Norge BA er planen om salg av eiendommer styrets ansvar, og ikke underlagt avhendingsinstruksen.

Det pågår for tiden en omfattende omstillingsprosess i Postens ekspedisjonsnett. Postens arealbehov vil bli kraftig redusert og Posten planlegger et betydelig salg av eiendommer, som vil frigjøre kapital til investering i kjernevirksomheten. Arealer Posten fortsatt vil ha behov for, ønsker bedriften å leie tilbake. Postens styre vil ved salg av eiendommer legge forretningsmessige vilkår til grunn.

Om eiendommer Posten vil selge er egnet til boligformål, må vurderes ut fra lokale forhold. Derfor ser jeg det som viktig at kommunene kan bli informert i god tid når eiendommer som kan tas i bruk til boligformål er til salg fra statens side. Jeg er kjent med at Posten er positiv til å bidra til at frigjorte eiendommer kan nyttes til boliger for unge så lenge dette er forenlig med deres forretningsmessige interesser. Jeg har fått opplyst at Posten på eget initiativ vil gjøre kjent for de berørte kommuner hvilke eiendommer som vil bli lagt ut for salg. Dette vil gi kommunene mulighet til å vurdere om slike eiendommer bør utnyttes til for eksempel utleieboliger eller rimelige eierboliger som passer for unge i etableringsfasen.

Kommunene vil selv kunne kjøpe, eller de kan gjerne samarbeide med andre, for å få til tjenlige løsninger. For boliger til bruk for vanskeligstilte eller unge i etableringsfasen kan kommunene samarbeide med Husbanken om finansiering av eiendomskjøp og boligetablering. Regjeringen fikk vedtatt betydelige økninger i Husbankens låneramme og tilskuddsbevilgning for i år, og vi gjennomgår ordningene i Husbanken slik at de kan bli enda bedre for formålet.