Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:277 (2000-2001)
Innlevert: 13.03.2001
Sendt: 14.03.2001
Besvart: 20.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): SV har fått gjennomslag for en egen sikkerhetsmelding om forhold knyttet til arbeid på norsk sokkel, og Regjeringen er forhåpentligvis godt i gang med denne. I det siste har løfteoperasjoner og kranføring igjen kommet i fokus, pga. høyt ulykkespotensial og mange endelser (jf. Hydroulykka). Det er grunn til å anta at dette vil få plass i den varslede sikkerhetsmeldingen.
Er det aktuelt å opprette kranfaget som et eget videregående kurs, som et element i et utdanningsløp frem til fagbrev?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Rådet for fagopplæring i arbeidslivet anbefalte at kranfaget skulle godkjennes som et nytt lærefag. Dette rådet vil jeg følge opp, og kranfaget vil bli formelt godkjent så snart det er praktisk mulig. I den forbindelse forventer jeg at bransjen selv påtar seg ansvaret for den praktiske delen av opplæringen i faget, både planlegging, tilrettelegging og gjennomføring.

Som jeg har informert Stortinget om tidligere, arbeides det nå med en forenkling av tilbudsstrukturen for videregående opplæring. Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA) bistår departementet i koordineringen av dette arbeidet i forhold til opplæringsrådene, og vil gi sin endelige tilråding til departementet i juni 2001. Opplæringsstrukturen og iverksettelsen av kranfaget må derfor sees i sammenheng med det pågående arbeidet med å forenkle tilbudsstrukturen. Inntil kranfaget iverksettes, forutsetter jeg at eksisterende sertifikatkrav og sikkerhetsbestemmelser opprettholdes for å kunne føre ulike kraner.