Skriftlig spørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:280 (2000-2001)
Innlevert: 14.03.2001
Sendt: 15.03.2001
Besvart: 22.03.2001 av utviklingsminister Anne Kristin Sydnes

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): Hjelpeorganisasjonen Plan International Norge har beregnet at moms på porto vil påføre dem en million kroner i økte utgifter. Siden organisasjoner ikke har de samme fradragsmuligheter som aktører i næringslivet, vil momsreformen gi store utslag.
Vil utviklingsministeren foreslå kompensasjon for økt moms for humanitære organisasjoner, eller be Finansdepartementet om å utrede en ordning for tilbakeføring av utgifter til merverdiavgift?

Anne Kristin Sydnes (A)

Svar

Anne Kristin Sydnes: Det har vært bred politisk enighet om å gjennomføre en merverdiavgiftsreform, dvs. å innføre generell merverdi på tjenester, med visse unntak. De fleste andre land som vi kan sammenligne oss med, har lenge hatt generell moms på tjenester.

Ved en provenynøytral omlegging av momssystemet er det ikke til å unngå at enkelte virksomheter kommer dårligere ut enn før omleggingen. Dette vil i første rekke være virksomheter som nå blir pålagt merverdiavgift og sluttbrukere av slike virksomheters tjenester, i og med at tjenestene - i dette tilfellet porto - blir dyrere.

Det er en fordel at all innenlandsk virksomhet, både humanitær og annen virksomhet, i hovedsak er underlagt de samme skatte- og avgiftsbestemmelsene. Det gir mer oversiktlige og administrativt enklere regler og en reduserer omfanget av skatte- og avgiftsmotiverte tilpasninger. Prioriteringer av bestemte aktiviteter og organisasjoner bør skje gjennom direkte tilskudd som er gjenstand for vanlig politisk vurdering og behandling.

Jeg innser at momsreformen vil føre til økte driftsutgifter for organisasjoner som Plan International Norge. Men, på bakgrunn av ovenstående - og i lys av den brede politiske enighet det er om endringene i momssystemet - anser jeg det ikke for aktuelt å foreslå endringer i dette systemet nå. Jeg anser heller ikke at det er grunnlag for å be finansministeren utrede en ordning for tilbakeføring av utgifter til merverdiavgift. Bakgrunnen for dette er at humanitært arbeid ikke omfattes av det nye momssystemets bestemmelser. Humanitære organisasjoner tar seg ikke betalt for sine tjenester og fører heller ikke et momsregnskap.

Hvorvidt de frivillige organisasjoner generelt sett bør få økte tilskudd som følge av økte utgifter, vil måtte vurderes i sammenheng med den løpende behandling av søknader om og tilskudd til disse organisasjonene.