Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:281 (2000-2001)
Innlevert: 15.03.2001
Sendt: 16.03.2001
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Det utvidede regnskapsprinsippet for næringsdrivende fører til at også utfakturert produksjon som enda ikke er betalt, skal føres som inntekt. I tilfeller der det finnes stor utfakturert produksjon som inntektsføres og som det senere ikke blir betalt for, mister den næringsdrivende både det inntektsførte beløp, og må i tillegg betale skatt av en inntekt som ikke er reell. Det viser seg ofte vanskelig å få endret ligning i slike saker.
Vil statsråden ta initiativ til å utvide muligheten til å endre ligning?

Begrunnelse

Det utvidede beregningsgrunnlaget for skatt for næringsdrivende og regnskapsprinsippet innebærer at ikke bare midler som er innkommet på bedriftens konto skulle oppføres som inntekt, men også utfakturert produksjon som ennå ikke er betalt. Ytterligere skal utført arbeide som heller ikke er utfakturert gå inn i beregningsgrunnlaget.

Problemer oppstår når det finnes stor utfakturert produksjon som inntektsføres, og som det senere viser seg å være vanskelig få å betalt for. Da taper den næringsdrivende ikke bare det inntekts- førte beløp, men han må betale skatt på toppen av den virtuelle inntekt. Der det som følge av uteblitt inntekt ikke blir nok midler til skatten, kommer ytterligere morarenter. I realiteten yter den næringsdrivende et likviditetslån til det offentlige. I praksis viser det seg vanskelig å få endret ligning i slike saker.

For å unngå at næringsdrivende havner i slike situasjoner, bør det gis adgang til kreve endring av tidligere års ligning for et større tidsrom enn i dag, eksempelvis for minimum 5 år.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: