Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:282 (2000-2001)
Innlevert: 15.03.2001
Sendt: 16.03.2001
Besvart: 21.03.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Stortinget har bedt departementet ta initiativ til at fleire nye riksvegferjer blir bygde med gass som drivstoff og at det vert lagt til rette for å sikre drivstoffleveransar til slike ferjer.
Når og korleis vil statsråden følgje opp dette, og kan det vere aktuelt å gi eit snarleg klarsignal til bygging av ei slik ferje i sambandet Seivika - Tømmervågen i Møre og Romsdal?

Begrunnelse

Stortinget har fleire gonger uttalt seg positivt om bruk av gass i ferjesektoren på grunn av dei reduserte utsleppa dette medfører. Ei uvisse ved gassdrift har vore sikker forsyning av LNG, men dette problemet ser nå ut til å vere i ferd med å bli løyst. Samferdselskomiteen i Stortinget har i Innst. S. nr. 119 (2000-2001) Nasjonal transportplan m.a. vist til tilbodet om levering av LNG frå Tjeldbergodden Luftgassfabrikk SA og Statoil Marketing, og at Statens vegvesen har vurdert dette som mest interessant. Komiteen har også vist til Statens vegvesen si vurdering om at det ligg best til rette for nybygging av gassferjer for bruk i området mellom Trondheimsfjorden og Molde.
Komiteen har i samband med dette nemnt strekningane over Moldefjorden og Trondheimsfjorden som aktuelle. Dette er etter måten store samband som vil trenge nokre månaders prosjektering. Strekninga Seivika-Tømmervågen er eit mindre prosjekt der Møre og Romsdal Fylkesbåtar har planane heilt klare og vil kunne gå ut i marknaden så snart dei får klarsignal. Seivika - Tømmervågen ligg spesielt godt til rette for gassdrift sidan strekninga har kort avstand til Tjeldbergodden.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Regjeringen arbeider aktivt med spørsmålet om tilrettelegging for økt bruk av gass innenlands i Norge. Når det gjelder bruk av naturgass som energikilde i transportsektoren, viser jeg til St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 (NTP) hvor Regjeringen uttrykker seg positivt til bruk av naturgass ved at dette kan bidra til reduserte utslipp. Samtidig vil statens rolle i denne sammenheng primært være å sørge for riktige rammevilkår for naturgass som drivstoff. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med en nærmere omtale i budsjettproposisjonen for 2002.

Som opplyst til Stortinget i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan (svar på spørsmål 37), vil Statens vegvesen ikke godkjenne bygging av LNG-drevne ferjer før en har fått ytterligere erfaring med prototype-ferjen MF Glutra, og før regelverket og sikkerhetskravene har blitt tilpasset erfaringene fra driften av prototypen.

MF Glutra har nå vært i regulær rutedrift i over ett år. Statens vegvesen opplyser at det ikke har vært tekniske problemer som kan føres tilbake til gass som drivstoff om bord i dette fartøyet. Av sikkerhetsmessige årsaker har ferja fortsatt høy bemanning, og det er behov for en gjennomgang av regelverk og sikkerhetskrav for å vurdere forenklinger basert på erfaringene fra driften av ferja.

I mars 2000 ga Statens vegvesen et foreløpig byggetilsagn til Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS for nybygg til riksvegferjesambandet Seivika - Tømmervåg. Statens vegvesen anmodet rederiet om å prosjektere denne ferjen både som konvensjonell dieseldrevet ferje og som en forenklet/forbedret utgave av MF Glutra. Statens vegvesen har seinere utsatt anskaffelsen av dette og andre nybygg, jfr. omtale i budsjettproposisjonen for 2001.

MF Glutra kostet 136,3 mill. kroner som er ca. 50 mill. kroner mer enn byggeprisen for en tilsvarende norskbygd ferje for dieseldrift. Statens vegvesen opplyser at norske skipsverft mener at erfaringene fra prototypen vil redusere merprisen for neste LNG-ferje til 15-20 pst. over byggeprisen for dieselferjer og at merprisen kan reduseres ytterligere dersom LNG-ferjer blir bygd i et visst antall, og i en størrelse som muliggjør plassering av gasstanker og motorer under dekk.

Hvorvidt overgang til gassferjer vil gi en kostnadseffektiv reduksjon av utslipp i forhold til alternative tiltak, vil bl.a. avhenge av hvordan bygge- og driftskostnader for gass- og dieseldrevne ferjer utvikler seg.

Som opplyst i NTP, vil Samferdselsdepartementet, dersom forholdene ligger til rette for det, vurdere igangsetting av bygging av ytterligere ferjer drevet med naturgass, innenfor investeringsrammene i planperioden. Forsyningsmessig ligger det til rette for levering av LNG-gass til sambandet Seivika - Tømmervåg.

Når Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet regelverk og sikkerhetskrav basert på erfaringene fra MF Glutra, vil Statens vegvesen av ovennevnte årsaker fortrinnsvis godkjenne bygging av en ny gassferje til samband med behov for større ferjer. Som opplyst i svar på spørsmål 37 fra samferdselskomiteen mener Statens vegvesen at det ligger godt til rette for bygging av gassferjer både i sambandet Flakk - Rørvik (Trondheimsfjorden) og sambandet Molde - Vestnes (Romsdalsfjorden).