Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:283 (2000-2001)
Innlevert: 16.03.2001
Sendt: 16.03.2001
Besvart: 23.03.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Hvor mye vil det koste med gratis kjernetid i barnehagen med 70 prosent barnehagedekning, og hvor mye vil det koste hvis alle barn ønsker å benytte seg av tilbudet?

Begrunnelse

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Den modellen som representanten Molvær Grimstad trekker fram, er bare en av mange modeller som vi nå vil utrede. Det er for øvrig viktig med en begrepsavklaring. Begrepet kjernetid kan misforstås. Vårt mål, hvis vi velger en modell med gratistid, er at alle barn skal sikres tilgang til et minimumstilbud i barnehage ved at staten fullfinansierer en plass inntil 4 timers opphold per dag. Denne ordningen må gjøres så fleksibel at alle, uansett om de går i barnehage fem, tre, eller en dag per uke, skal ha mulighet til å ta ut disse gratis timene. Derfor kan vi ikke ta utgangspunkt i noen fast daglig kjernetid.

Før jeg kan redegjøre for eksakte kostnader ved innføring av et slik tilbud, må vi utrede hvordan ordningen konkret skal innrettes. De kostnadstallene vi har fra prosjektet med gratis korttidstilbud i bydel Gamle Oslo kan likevel si noe om hvilke størrelser vi snakker om. Prosjekt Gamle Oslo inkluderer både nye og gamle tilbud, private og kommunale barnehager, og bør derfor være relativt representativt for kostnadene ved et korttidstilbud. Kostnadene vil selvfølgelig avhenge av etterspørsel og hvor mange årskull som omfattes av ordningen. Et gratis korttidstilbud på 4 timer bare til 5-åringer kan gi staten 1-1,4 mrd. kroner i økte kostnader, et tilbud til 3-5 åringer kan koste 3-3,8 mrd. kroner. Dersom tilbudet skal gjelde alle aldersgrupper kan statens merkostnader ligge på 5,3-6,8 mrd. kroner. Beregningene forutsetter en dekning som ligger noe over dagens mål for full behovsdekning, men etterspørsel ut over dette vil kunne gi noe høyere kostnader enn jeg har anslått her. Jeg må imidlertid presisere at det er heftet noe usikkerhet rundt disse tallene.

Vi vurderer også andre alternativ, så som innføring av en maksimaltakst.

Regjeringens mål er at alle barnefamilier som ønsker det skal ha tilbud om en godt tilpasset barnehageplass til en rimelig pris. Derfor har vi varslet en storsatsing på barnehager. Målet om full behovsdekning i løpet av 2003 er likevel det viktigste på kort sikt, og Regjeringen vil i 2002-budsjettet legge til rette for at dette målet nås. Satsingen videre for å få en barnehagesektor med den dimensjonering, finansiering og det innhold Regjeringen ønsker vil gjennomføres i løpet av neste stortingsperiode.

Som sagt vil vi i tiden fremover vurdere ulike modeller for barnehagesektoren. Det som blir Regjeringens endelige forslag skal være grundig utredet og veid opp mot alle de hensyn som er viktige å ta. Vi ønsker en modell som sikrer billige barnehager, og som sikrer brukertilpassede barnehager med god kvalitet. Det er også viktig med en modell som likebehandler private og kommunale barnehager og som ivaretar målene i Regjeringens fornyelsesprogram.