Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:284 (2000-2001)
Innlevert: 16.03.2001
Sendt: 19.03.2001
Besvart: 27.03.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Fiskeriministeren har tidligere uttalt at trafikksentralene vil være et viktig bidrag i forbindelse med kystovervåkingen. Etter etableringen av Oslofjord trafikksentral synes det som om hyppigheten av antall ulykker med større fartøy har økt. Dette kan kanskje skyldes mangelfull kommunikasjon eller forståelse mellom sentral og fartøy.
Hvilke oppgaver, ansvar og tilhørende myndighet er egentlig tillagt trafikksentralene?

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Regjeringen er opptatt av sikkerhet til sjøs. I dette arbeidet er det viktig å se ulike virkemidler, som blant annet redningstjenesten, skipskontrollen, elektroniske sjøkart, lostjenesten, navigasjonshjelpemidler og trafikksentraler i sammenheng.

Trafikksentralenes oppgaver er i første rekke disse:

1. Å organisere skipstrafikken slik at farlige situasjoner unngås. I praksis gjøres dette ved at fartøyene må innhente tillatelse fra trafikksentralen for å ta i bruk farvannet, det vil si å gå inn i det farvannet som er trafikksentralens ansvarsområde eller å forlate kai eller ankerplass. Når en slik tillatelse gis, kan trafikksentralene knytte vilkår til denne, slik at uønskede situasjoner ikke oppstår. Bl.a. kan de anvise de farledene som et fartøy skal nytte for å komme til sitt bestemmelsessted.

2. Å kontrollere at forskriftene om bruk av farvannet blir fulgt. I de farvannsområdene som kontrolleres av trafikksentraler er det gitt forskrifter om bruk av farvannet. Forskriftene inneholder for eksempel bestemmelser om maksimalt dypgående, om krav til sikt, om strekninger der fartøyer ikke skal møtes etc. Det finnes også forskrifter om separasjon av skipstrafikken der fartøyene er pålagt å følge nærmere bestemte trafikkfelt. Trafikksentralene kontrollerer også at bestemmelsene om bruk av los blir fulgt.

3. Å informere skipstrafikken om forhold som har betydning for navigeringen. Eksempler på dette kan være informasjon om møtende trafikk slik at forsvarlige møtesituasjoner kan planlegges.

Trafikksentralene har også oppgaver knyttet til sjøredningstjenesten og oljevernberedskapen.

Trafikksentralene kan ikke gripe inn i navigeringen av fartøyene, men de kan advare i tilfeller der de registrerer at et fartøy stevner mot fare.

Trafikksentralen i Oslofjorden er utstyrt med et radarsystem som gjør det mulig å kontrollere det aller meste av innseilingen til Oslo.

Siden trafikksentralen i Oslo ble satt i drift 1. januar 1999 har det vært registrert 15 grunnstøtinger i hele Oslofjordområdet (strekningen Tønsberg Tønne - Langesund som ligger utenfor trafikksentralens dekningsområde, er inkludert), fordelt på 6 i 1999, 8 i 2000 og 1 hittil i 2001. Sammenliknet med tidligere år er tendensen omtrent uendret. I 1996 ble det registrert 8 grunnstøtinger, i 1997 8 og i 1998 3. Det har ikke vært registrert noen kollisjoner mellom fartøyer siden 1. januar 1999. I 1996 ble det registrert 2 kollisjoner mellom fartøyer, i 1997 3 og i 1998 4.

Utviklingen i antall ulykker må ses i sammenheng med den underliggende trafikkveksten i perioden. Her vil jeg ta utgangspunkt i et anslag for den totale lospliktige seilasen som har økt gjennom hele perioden. I 1996 var estimert antall lospliktige fartøyer 11070, i 1997 11384, i 1998 12101, i 1999 13519 og i 2000 13973. Tallene omfatter imidlertid ikke den trafikken som ikke er lospliktig, jf. lospliktforskriften § 6.

Tallene for antall ulykker er hentet fra "DAMA", dvs. Databank for sikring av Maritime operasjoner som drives av Sjøfartsdirektoratet. Tallene for den lospliktige trafikken er hentet fra Kystdirektoratets database for lostjenesten.

Ut fra ovenstående kan en vanskelig dra den slutning at hyppigheten av antall ulykker med større fartøy har økt. Samtidig som det har vært en underliggende trafikkvekst gjennom hele perioden har tendensen for antall grunnstøtinger vært uendret. Dessuten har en trend med økende antall kollisjoner fra 1996 til 1998 endret seg til ingen kollisjoner etter at trafikksentralen ble tatt i bruk i 1999. Min oppfatning er derfor at statistikken antyder at antall ulykker med større fartøyer heller har gått ned etter at trafikksentralen ble innført.

Allikevel mener jeg det er viktig å ha fokus på trafikksentralene og blant annet sikre god kommunikasjon mellom sentral og fartøy. På den måten kan trafikksentralene være et viktig element i kystovervåkingen og dermed bidra til å sikre Regjeringens målsetting om en sikker sjøtransport.