Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:285 (2000-2001)
Innlevert: 16.03.2001
Sendt: 19.03.2001
Besvart: 26.03.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Kaptein Eiliv Austlid utførte en heltemodig handling under desperate forhold på Dombås den 15. april 1940. Av uforståelige, muligens politiske årsaker, har han aldri fått den belønning han burde fått. Selv hans ettermæle blir ikke tatt vare på. En formalistisk henvisning til faren for en "gjenåpning" hindrer at kaptein Austlid tildeles Krigskorset med sverd Post Mortem.
Vil statsråden sørge for at denne tildelingen allikevel finner sted?

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Det vises til spørsmål fra stortingsrepresentant Bjørn Hernæs om statsråden vil sørge for tildeling av Krigskorset med sverd, post mortem, til kaptein Eiliv Austlid.

Jeg registrerer at det er ulike oppfatninger av kaptein Austlids handlemåte som førte til at han ble drept på Dombås 15. april 1940. Det er imidlertid ikke mulig mer enn 60 år etterpå, når de fleste impliserte ikke lenger er i live, å bringe ytterligere klarhet i omstendighetene.

Det er ikke formalisme som ligger bak Krigsdekorasjonsrådets tilråding og departementets tilslutning til denne i brev av 26. januar 2001. Kopi av brevet vedlegges til informasjon. Hensynet til andre som opp gjennom årene har fått avslag på samme grunnlag, uansett påkjenninger og innsats, veier tungt. Det er ulike oppfatninger av hvorvidt Krigskorset med sverd ville ha vært aktuell i kaptein Austlids tilfelle. Imidlertid er det ingen tvil om at han rettmessig tilkommer Krigsmedaljen fordi han falt for Norges sak 15. april 1940. Jeg er orientert om at denne ble tildelt kaptein Austlid, post mortem, 31. oktober 1946.

Selv om jeg har forståelse og sympati for kaptein Austlids etterlatte, finner jeg likevel å ville gi min fulle støtte til Krigsdekorasjonsrådets tilråding, både av hensyn til den lange tid som er gått og av hensyn til likebehandling.

Vedlegg til svar:

Forsvarets overkommando

Tidligere referanse

FO 30.9.99/26324/PII-2/532

FO /HST 12.11.99/29252/532

Vår referanse

1996/04721-5 /FD IV3/SM/532

Dato

26. januar 2001Forslag om tildeling av Krigskorset med sverd - post mortem - til kaptein i infanteriet Eiliv Austlid

Forsvarsdepartementet viser til Forsvarets overkommandos refererte brev om tildeling av Krigskorset med sverd, post mortem, til kaptein Eiliv Austlid.

Forslaget om tildeling av Krigskorset med sverd, post mortem, til kaptein Eiliv Austlid ble behandlet i Krigsdekorasjonsrådets møte 30. januar 1997. Rådets konklusjon var som følger:

"Kaptein Eiliv Austlid gjorde utvilsomt en tapper innsats når han angrep tyske stillinger den 15. april 1940 med en liten styrke. Tyskerne hadde forskanset seg på et høydedrag som fra naturens side var meget vanskelig å ta i frontalangrep. Tragisk nok mistet kapteinen livet under trefningen.

Regjeringen besluttet i 1949 å stanse tildelingen av krigsdekorasjoner. I 1986 ble det imidlertid besluttet å gjenoppta dekorering hva gjelder de sivile krigsseilerne i handelsflåten. De væpnede styrker, som kaptein Austlid tilhørte, ble ikke omfattet av gjenåpningen. Krigsdekorasjonsrådet kan ikke tilrå at man nå, 57 år etter krigen foretar en gjenåpning for de væpnede styrker og på denne bakgrunn kan Rådet ikke anbefale at kaptein Austlid tildeles Krigskorset."

Forsvarsdepartementet har forståelse og sympati for forslaget om krigsdekorasjon til kaptein Auslid, men finner å måtte slutte seg til Rådets anbefaling om ikke å gjenåpne for krigsdekorasjoner for de væpnede styrker. Dette er begrunnet i den lange tiden som er gått og av hensyn til likebehandling, og forringer på ingen måte kaptein Austlids djerve og tapre handling. Det er også med glede departementet konstaterer at kaptein Austlids skjebne og ettermæle vil få en mer rettferdig omtale når Oppland regiments historie kommer ut.

Forsvarsdepartementet beklager sterkt at Krigsdekorasjonsrådets behandling av saken i 1997 ved en inkurie ikke ble fulgt opp, og at departementets endelige svar først foreligger nå.

Med hilsen

Even Enge (e.f.)

underdirektør

Sissel Markussen

rådgiver

Kopi:

Oppland regiment