Skriftlig spørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:286 (2000-2001)
Innlevert: 19.03.2001
Sendt: 19.03.2001
Besvart: 29.03.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): Mener arbeids- og administrasjonsministeren at det er rimelig at Arbeidsgiverforeningen NAVO, som er utgått fra Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning, får anledning til å konkurrere om medlemsbedrifter i privat sektor som tilbyr ulike tjenester til stat, fylker og kommuner?

Begrunnelse

NAVO ble etablert i 1993 ved at flere statseide virksomheter, som NRK, SND, Statkorn og Telenor, gikk sammen for å opprette en arbeidsgiverorganisasjon. Stortinget ble underrettet om opprettelsen av NAVO i statsbudsjettet for 1993 gjennom et bevilgningsforslag. Bakgrunnen for opprettelsen av NAVO var at fristilte selskap som staten hadde opprettet som tjenesteyter innen en bestemt sektor, ikke hadde noen naturlig plass innenfor den private arbeidsgiver/arbeidstakervirksomheten.
I 1999 foretok generalforsamlingen et navneskifte fra "Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning" til "Arbeidsgiverforeningen NAVO". Navneendringen ble fulgt opp av en vedtektsendring som utvidet NAVOs interesseområde til også å omfatte private virksomheter "med offentlig interesse".
Det synes påkrevet å få avklart hvilken rolle NAVO skal spille i det inntektspolitiske arbeidet. Dersom NAVO skal konkurrere om medlemsbedrifter på linje med øvrige arbeidsgiverorganisasjoner innen privat sektor, bør også de fristilte statlige sektorbedriftene stilles fritt med hensyn til valg av arbeidsgiverorganisasjon.

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Arbeidsgiverforeningen NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning) ble stiftet i konstituerende generalforsamling 22.12.93 ved at flere statseide virksomheter gikk sammen for å opprette en arbeidsgiverforening. Behovet for en slik arbeidsgiverforening var blant annet utredet i NOU 1992:11 "Arbeidsgiversammenslutning for frittstående statlige virksomheter". NAVO hadde 17 medlemsvirksomheter fra 1994.

Ifølge vedtektene fra stiftelsen av foreningen i 1993 kunne det tas opp som medlemmer "virksomheter som eies eller drives av staten, fylkeskommune eller kommune, samt annen virksomhet som på grunn av avtale, finansiering eller andre forhold har en offentlig tilknytning". Som det fremgår, har foreningen helt fra starten vært åpen for virksomheter som har en offentlig tilknytning.

I årene etter stiftelsestidspunktet har utviklingen av de offentlige styringsvirkemidler medvirket til helt eller delvis privat eierskap for en del av NAVOs medlemsvirksomheter. Jeg har registrert at NAVO i tiden som er gått siden stiftelsestidspunktet har sett det som naturlig å endre seg i takt med utviklingen.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet var initiativtaker til opprettelsen, men gjennom den konstituerende generalforsamlingen ble NAVO etablert som en frittstående, medlemsstyrt arbeidsgiverforening.

I henhold til vedtektene er det en klart definert oppgave for NAVO å utvikle løsninger som sikrer omstilling i offentlig sektor.