Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:288 (2000-2001)
Innlevert: 19.03.2001
Sendt: 20.03.2001
Besvart: 29.03.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Innst. S. nr. 5 (2000-2001) skrev flertallet at en forutsetter at bl.a. Revita Drammen skal gis støtte etter at postomlegging på kap. 1590 er gjennomført. Tiltaket har meget gode resultater og er helt i tråd med arbeidslinja. Allikevel ser det ut til at Revita nå kan bli nedlagt.
Hva har statsråden gjort og hva vil han gjøre for å følge opp flertallets merknad og sikre at ikke dette tiltaket som har vært så vellykket må stenge?

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Postomleggingen på kap. 1591 i budsjettet for 2001 som det vises til i komitéinnstillingen, har ikke hatt noen innvirkning for vurderingen og behandlingen av søknader om midler til Jobbskapingsprosjekter. Den medførte bare at alle postene rettet mot arbeidsmarkedstiltak på kap. 1591, ble slått sammen til én post. Som du er kjent med, foreslo Regjeringen i sitt budsjettforslag for 2001 å avvikle ordningen med jobbskapingsmidler. På bakgrunn av merknaden fra flertallet i kommunalkomiteen, ble dette ikke gjennomført, og departementet satte av en ramme på 12 mill. kroner til Jobbskapingsprosjekter for 2001. Reglene for ordningen ble ikke endret. Disse er forskriftsfestet.

Forskriften for tilskudd til Jobbskapingsprosjekter stiller krav om at minst 50 pst. av deltakerne skal være registrert arbeidsledig/yrkeshemmet og at tilskudd ikke kan overstige 70 pst. av godkjente regnskapsførte driftsutgifter. Etter min mening gir dette en god ramme for den virksomheten jeg ser det naturlig å støtte ved bruk av arbeidsmarkedsmidler. Ordningen er målrettet mot grupper Aetat har et særlig ansvar for. Forutsetningen om at tilskudd ikke kan overstige 70 pst. av regnskapsførte driftsutgifter, er satt for å sikre kvaliteten i tiltaket ved at også andre, f.eks. private arbeidsgivere eller kommuner, støtter opp om prosjektene gjennom kjøp av tjenester eller ved tilskudd.

Jeg har i brev til Revita Drammen redegjort for ovenstående. Departementet har samtidig i brev til Aetat Arbeidsdirektoratet bedt dem sørge for at Aetat Buskerud/Aetat lokal gir veiledning til prosjektet om hvordan de kan tilrettelegge virksomheten slik at den tilfredsstiller kravene i forskriften for tilskudd til jobbskapingsprosjekter. Kopi av mitt brev til Revita Drammen legges ved.

Vedlegg til svar:

Revita Drammen

Nedre Storgate 12

3015 Drammen

Vår referanse

01/0546

Dato

27. mars 2001

Revita Drammen - jobbskapingsmidler

Jeg viser til brev av 30. januar og 8. februar 2001.

Reglene for tilskudd fra den tidligere ordningen med tilskudd til Kurs- og jobbskapingsprosjekter ble endret med virkning fra 1. juli 1998. Samtidig ble ordningen forskriftsfestet og navnet på ordningen ble endret til tilskudd til Jobbskapingsprosjekter.

Som Revita Drammen er kjent med, blir det etter endringen i regelverket stilt krav om at minst 50 pst. av deltakerne skal være registrert arbeidsledige/yrkeshemmede og at tilskudd ikke kan overstige 70 pst. av godkjente regnskapsførte driftsutgifter. Vi har med det bl.a. ønsket å målrette ordningen bedre mot de grupper Aetat har et særlig ansvar for å gi bistand for å komme i arbeid, det vil si arbeidsledige og yrkeshemmede arbeidssøkere. Det er ingenting i regelverket som hindrer sosialhjelpsmottakere og andre med ulike trygdeytelser å melde seg som arbeidsledige arbeidssøkere eller bli registrert som yrkeshemmede og så delta i et jobbskapingsprojekt. Aetat må på vanlig måte, slik de gjør ved all bruk av arbeidsmarkedsmidler, vurdere hva som er et hensiktsmessig tiltak for vedkommende.

Forutsetningen om at tilskudd ikke kan overstige 70 pst. av regnskapsførte driftsutgifter, er satt for å sikre kvaliteten i tiltaket. Vi mener det er viktig at også andre, f.eks. private arbeidsgivere eller kommuner, støtter opp om prosjektet gjennom kjøp av tjenester eller ved tilskudd.

Etter min mening gir reglene for Jobbskapingsprosjekter en god ramme for den virksomheten jeg ser det naturlig å støtte ved bruk av arbeidsmarkedsmidler.

Revita Drammen bør opprettholde kontakten med Aetat med sikte på fortsatt samarbeid. Jeg vil be Aetat Arbeidsdirektoratet være behjelpelig med å be Aetat Buskerud/Aetat lokal om å veilede dere om hvordan dere kan tilrettelegge virksomheten slik at den tilfredsstiller kravene i forskriften for tilskudd til Jobbskapingsprosjekter.

Jeg beklager at jeg, pga. stort arbeidspress, ikke finner å kunne ta imot invitasjonen til et besøk ved Revita Drammen.Med hilsen

Jørgen Kosmo