Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:294 (2000-2001)
Innlevert: 22.03.2001
Sendt: 23.03.2001
Besvart: 29.03.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det er varslet at en regional merkevareordning for mat skal opprettes. Det er viktig at denne ordningen kommer raskt og at den tar opp i seg og styrker den nødvendige omleggingen til mer økologi både i tradisjonelt landbruk og i de heløkologiske produksjonene.
Vil merkevareordningen komme i vår, og vil den også omfatte økologisk landbruk?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Med utgangspunkt i Stortingets behandling av St.meld. nr. 19 (1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon (Innst. S. nr. 167 (1999-2000)), orienterte jeg Stortinget i forbindelse med Jordbruksforhandlingene om at departementet arbeider med å etablere en offentlig, lovbasert merkeordning for mat med sikte på å beskytte produktenes geografiske opprinnelse, tradisjon og egenart (St.prp. nr. 82 (1999-2000)).

Hensikten er å imøtekomme forbrukernes interesser for et mer differensiert produktspekter og dermed skape grunnlag for ny næringsutvikling. Merkeordningen er derfor en integrert del av det verdiskapingsprogram som Stortinget har vedtatt skal gjennomføres for matområdet.

Merkeordningen vil bli hjemlet i Lov om kvalitetskontroll med landbruksvarer mv. av 17. juni nr. 6 1932. Regjeringen vil derfor i vår legge fram for Stortinget en odelstingsproposisjon med forslag til endring av landbrukskvalitetsloven for å få et helhetlig hjemmelsgrunnlag for merkeordningen. Det vil deretter bli utarbeidet nødvendige forskrifter for merkeordningens organisering og praktiske virkemåte. Departementet tar sikte på at merkeordningen er i funksjon fra 01.01.2002.

Økologisk landbruk har i dag sin egen merkeordning. Det kan likevel tenkes at økologiske produkter kan inngå i den nye ordningen. Dette vil bli nærmere avklaret i arbeidet med forskriften.