Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:295 (2000-2001)
Innlevert: 23.03.2001
Sendt: 23.03.2001
Besvart: 29.03.2001 av kulturminister Ellen Horn

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Som en del av budsjettavtalen høsten 2000 mellom Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ble det bevilget 8 mill. kroner til oppfølging av ABM-meldingen. Stortinget vedtok i tråd med dette å øke bevilgningene til de halvoffentlige tilskuddsmuseene under kap. 328 post 60 med 6 500 000 kroner, og viste særlig til behovet for styrking når det gjelder flere av de store friluftsmuseene og de teknisk-industrielle kulturminnene.
På hvilken måte er de økte bevilgningene disponert?

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: Departementet er allerede godt i gang med oppfølgingen av ABM-meldingen, et arbeid som etter forutsetningene vil strekke seg over flere år. Med et betydelig antall oppfølgingspunkter vil det kreves gjennomtenkte og rasjonelle prioriteringer.

Den omfattende omstruktureringen av museumssektoren utgjør ett av de nevnte oppfølgingspunkter, og den særskilte bevilgningsøkningen på 6,5 mill. kroner under kap. 328 post 60 på inneværende års budsjett utgjør et velkomment fundament som ser ut til å kunne gi denne prosessen en god start.

Allerede 8. januar ble Hordaland fylkeskommune tildelt 0,5 mill. kroner av bevilgningsøkningen, øremerket Norsk vasskraft- og industristadmuseum i Tyssedal. Dette må ses i sammenheng med at det her dreier seg om et viktig industrielt kulturminne som komiteen spesielt trakk fram i Budsjett-innst. S. nr. 2 (2000-2001). I samsvar med det som er skissert i St.meld. nr. 22 (1999-2000), ABM-meldingen, har departementet i tildelingsbrevet forutsatt at den regionale andelen av det samlede tilskudd til dette museet skal utgjøre minst 40 pst.

Departementet er også på det nærmeste klar til å disponere de øvrige 6 mill. kroner av bevilgningsøkningen på kap. 328 post 60. Siden økningen er øremerket oppfølging av ABM-meldingen, er det lagt vekt på å få gjennomført de forberedelser som skal til for å sikre at midlene blir disponert slik at de gir en samlet effekt som best mulig korresponderer med de tiltak som er skissert i meldingen, og som Stortinget har sluttet seg til. Med dette som utgangspunkt er det to typer av hensyn å ta; for det første at midlene går til museer der det er et særlig stort behov for økt ressurstilførsel; for det andre at midlene fordeles slik at de samtidig kan bidra til å stimulere den regionale konsolideringen og den nasjonale nettverksbyggingen som i tråd med meldingen vil utgjøre selve fundamentet for en rasjonell styrking av museumssektoren.

Som ledd i oppfølgingen har departementet formelt gitt Norsk museumsutvikling i oppdrag å igangsette det omfattende konsolideringsarbeidet som det er gjort rede for i meldingen og i den tilhørende komitéinnstillingen. Til nå har Norsk museumsutvikling gjennomført sonderingsmøter med ni fylkeskommuner og med Sametinget, og departementet har også deltatt på møtene. Samtalene har vært ført i en meget positiv tone og vært preget av en konstruktiv tilnærming fra alle parter. Dette tegner godt for den videre prosess.

En av grunnene til at departementet til nå har fulgt prosessen på nært hold, har nettopp vært behovet for å få et best mulig grunnlag for å kunne foreta en fordeling av den øremerkede budsjettøkningen for inneværende år i tråd med de to hovedhensyn som er nevnt ovenfor. Departementet ser ingen problemer med å forene disse hensyn med de overordnede prioriteringer som er gjentatt i budsjettinnstillingen, dvs. behovet for styrking ved flere store friluftsmuseer og i tilknytning til teknisk-industrielle kulturminner. Det kan her også nevnes at departementet har tatt et særskilt initiativ overfor Norsk museumsutvikling for å få en bedre samlet oversikt over teknisk-industrielle kulturminner som i dag er organisert som museer, eller som utgjør større eller mindre deler av ulike museers drifts- og vedlikeholdansvar.

Avslutningsvis kan jeg opplyse at departementet i nær fremtid også vil ta stilling til disponeringen av bevilgningsøkningen på 1,5 mill. kroner under kapittel 326 post 78, som er øremerket prosjektmidler for utprøving av interkommunale samarbeidsordninger på arkiv- og bibliotekområdet. Også her gjennomfører departementet nødvendige forberedelser for på sikre en optimal effekt av midlene.