Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:297 (2000-2001)
Innlevert: 23.03.2001
Sendt: 26.03.2001
Besvart: 05.04.2001 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Stortinget har som kjent vedtatt moms på tjenester, men der de rene helsetjenestene er holdt utenfor. Mange tjenester befinner seg i gråsonen, og en del autorisert helsepersonell driver også med supplerende behandling på områder som mangler offentlig godkjenning. Grenseoppgangene kan synes tilfeldige.
Vil statsråden ta et initiativ for eventuelt å utvide gruppen av helsepersonell som ikke pålegges moms på behandling?

Begrunnelse

Mange fysioterapeuter driver tilleggsbehandling (ofte etter årelang utdanning) innenfor fagområder som i andre land er offentlig godkjent. Eksempler på dette kan være akupunktur og osteopati. I kombinasjon med tradisjonell fysioterapi oppstår et avgrensningsproblem, hva angår om tjenesten skal momsbelegges eller ikke. Spørsmålet tar sikte på å avklare hvordan grensene trekkes, og hvilke kriterier som legges til grunn for å vurdere om tjenesten er momspliktig eller ikke.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Finansdepartementet sendte 29.03.01 ut til høring regjeringens forslag til forskrifter i forbindelse med innføring av merverdiavgift på tjenester. Høringsfristen er satt til 11.05.01.

Et generelt prinsipp for momsreformen er at alle virksomheter kan splitte sine regnskaper i en del som omfatter momspliktige tjenester, og en del som omfatter tjenester med momsfritak. Det er dermed ikke yrkestittelen som avgjør om autorisert helsepersonell og andre som yter helserelaterte tjenester skal få momsfritak for de tjenester de yter, men hvilke tjenester de faktisk yter. Helsepersonell yter, som representanten Ballo beskriver, ofte både tjenester som utvilsomt oppfattes som helsetjenester, og supplerende behandling med mer usikker status. Samtidig yter også andre enn autorisert helsepersonell supplerende behandling, for eksempel tjenester definert som "alternativ medisin" i Aarbakke-utvalgets utredning NOU 1998:21. Regjeringen er opptatt av likebehandling. Derfor har vår tilnærming ikke vært om nye personellgrupper skal få momsfritak, men om andre tjenester enn de som vanligvis ytes av autorisert personell skal fritas. Samtidig har regjeringen ønsket å unngå i så stor grad som mulig å pålegge autorisert helsepersonell å føre momsregnskap for tjenester som for folk flest framstår som en integrert del av behandlingen.

Finansdepartementets forslag til forskrift er som nevnt på høring, med frist 11. mai. Etter dette vil det bli utarbeidet endelig forskrift.