Skriftlig spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (TF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:302 (2000-2001)
Innlevert: 27.03.2001
Sendt: 28.03.2001
Besvart: 03.04.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (TF): Den 16. juni 2000 vedtok Stortinget en anmodningen til Regjeringen om å legge frem forslag til tiltak som kunne sikre norske sjøfolks konkurransedyktighet innenfor EU-regelverket. Fortsatt har Regjeringen ikke fremmet noen forslag i den retning Stortinget har bedt om, og det er heller ikke varslet at slik sak vil komme før sommeren.
Når kan det forventes at Stortinget får seg forelagt forslag til tiltak som kan sikre norske sjømannsarbeidsplassers konkurransedyktighet?

Begrunnelse

Vedtaket av 16. juni som spørsmålet viser til, ble fremmet med utgangspunkt i den bekymring et flertall i Stortinget gav uttrykk for i interpellasjonsdebatten om norsk skipsfarts konkurransedyktighet i mai 2000. Det fremgikk av debatten at et flertall i Stortinget hadde forstått at innskrenkningene i refusjonsstøtteordningen i kombinasjon med den avgiftsøkning skipsfarten er blitt pålagt de siste årene, har fått til dels dramatiske konsekvenser for deler av maritime næringer. Vi har sett et konkursras i kystfraktefartøynæringen, Rederiforbundet har varslet at så mange lærlingeplasser forsvinner, at inntaket til maritim utdanning må reduseres, det er varslet utflagging av ferger i internasjonal trafikk og bøyelasterflåten er på vei ut fra NOR til NIS. Samlet gir dette et dystert fremtidsperspektiv. Ved sitt vedtak av 16. juni 2000 sa Stortinget klart fra om at dette var en lite ønskelig utvikling, og at Stortinget derfor forventer at Regjeringen legger frem forslag til tiltak som kan sikre norske sjømannsarbeidsplasser i alle deler av flåten.
Stortinget anmodet Regjeringen om å fremme forslag til tiltak i forbindelse med framlegging av Statsbudsjettet i okt. 2000. Fremdeles, i mars 2001, er ikke slik sak hverken fremmet eller varslet.
Våren 2000 var det, på grunn av forverrede rammevilkår, vanskelig å skaffe lærlingeplass til alle som var under maritim opplæring. Det var bakgrunnen for at Rederiforbundet ba om at inntaket til maritim opplæring måtte begrenses. Høsten 2000 var det 80-90 lærlinger som ikke fikk lærlingeplass ombord. I år er antallet studenter som skal ha lærlingeplass redusert med 110 i forhold til fjoråret, likevel meldes det en mangel på 100 lærlingeplasser i forhold til antall kvalifiserte lærlingesøkende studenter. Dette er en dramatisk forverring av situasjonen. Det forventes at Regjeringen nå følger opp Stortingets anmodning om å sikre norske sjøfolks konkurransedyktighet, før den tillit og optimisme som lå til grunn for Rederiforbundets rekrutteringskampanje forsvinner totalt.
Norske sjøfolk har ikke det beste erfaringsgrunnlag med hensyn til den politiske vilje til vern om deres arbeidsplasser. Dersom tilliten som ble skapt på 90-tallet nå sviktes, vil det ikke på svært mange år bli mulig å gjenreise det nødvendige tillitsforhold for å rekruttere norsk ungdom til sjømannsyrket. Det kan i sin tur medføre at vi i løpet av relativt få år kan miste den forvaltningskompetanse vi som kystnasjon har behov for.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: I Regjeringens politiske grunnlag slår vi fast at maritim virksomhet utgjør en sterk norsk næringsklynge. Vi mener derfor at det er viktig å opprettholde denne næringen som har stor betydning for norsk næringsutvikling og sysselsetting, spesielt i distriktene.

Når det gjelder refusjonsordningen for sysselsetting av sjøfolk ble den videreført for 2001 med gjeldende innretning og støttesats. Jeg regner med at refusjonsordningen vil bli tatt opp med Stortinget i proposisjonen om omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2001. Statsbudsjettet for 2002 vil være rammen for slike tiltak som spørsmålet viser til. Det er foreløpig drøftet i regjeringen at norske fergerederier i internasjonal trafikk må få samme konkurransesituasjon som andre nordiske land. Tiltak vurderes med sikte på budsjettet 2002.