Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:303 (2000-2001)
Innlevert: 27.03.2001
Sendt: 28.03.2001
Besvart: 04.04.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Hvor mye vil en barnehageplass koste for foreldrene, hvis foreldrebetalingen er på kun 20 prosent av driftskostnadene til en barnehageplass, både for de over og under 3 år, og hvis en ser på en gjennomsnittspris, slik at foreldrebetalinga blir den samme uavhengig av barnets alder?

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Regnskapsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at foreldrene i dag dekker ca. 37 prosent av kostnadene i barnehagesektoren. Dette er på nasjonalt nivå. Vi vet at foreldrebetalingen varierer mye fra kommune til kommune, og mellom barnehager i én kommune. Videre gir også bruk av ulike betalingsordninger som søskenmoderasjon, inntektsgraderte satser, friplasser mv. prisforskjeller i én og samme barnehage. Hva 20 prosent av kostnadene faktisk blir vil avhenge av de betalingsbetingelser hver enkelt familie har i dag. Det er derfor vanskelig å knytte dette opp mot noe bestemt beløp. Men det vi kan være sikre på er at vårt mål vil innebære betydelig lavere foreldrebetaling for alle.

Jeg kan likevel vise en gjennomsnittsberegning som en illustrasjon på hva dette kan innebære. Vi har beregnet at sektoren i 2001 vil koste ca. 14,2 mrd. kroner. Iht. måltallene vil det i år være ca. 206 000 barn i barnehage. Dette gir en årskostnad per barn på om lag 70 000 kroner. 20 prosent av dette utgjør 14 000 kroner. Fordelt på 11 måneder blir det 1 270 kroner per måned. Dette eksemplet blir bare en illustrasjon, men det viser likevel tydelig at målet om 20 prosent kostnadsdekning vil bety vesentlig lavere foreldrebetaling for alle.