Skriftlig spørsmål fra Sverre J. Hoddevik (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:306 (2000-2001)
Innlevert: 28.03.2001
Sendt: 29.03.2001
Besvart: 03.04.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Sverre J. Hoddevik (H)

Spørsmål

Sverre J. Hoddevik (H): Hva vil statsråden gjøre for å styrke rutetilbudet mellom Florø og Oslo?

Begrunnelse

I forrige anbudsperiode var det 5 daglig flyvninger mellom Florø og Oslo. Samferdselsdepartementet har nå akseptert at det kun skal være 3 daglige flygninger mellom Florø og Oslo. Dette innebærer en alvorlig reduksjon i rutetilbudet for Florø og omlandet, og vil gjøre situasjonen vanskeligere for næringslivet i regionen.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: I forrige anbudsperiode for regional flyrutedrift, var en av erfaringene at rutetilbudet kunne være lite fleksibelt for variasjoner i etterspørselen. Dette gjorde at en vurderte muligheter for å gjøre rutetilbudet i anbudsperioden mer dynamisk, slik at tilbudet kunne justeres i løpet av anbudsperioden i samsvar med etterspørselen, slik en ser at rutetilbudet justeres på de kommersielle strekningene i samsvar med svingninger i etterspørselen.

På denne bakgrunn ble det i anbudsutlysningen for regional flyrutedrift for perioden 1.4.2000 - 31.3.2003 tatt med en såkalt produksjonsjusteringsklausul, slik at rutetilbudet skal justeres i samsvar med etterspørselen på objektive vilkår. Produksjonsjusteringsklausulen er en del av anbudet og kontrakten med Samferdselsdepartementet, og gir operatøren både rettigheter og plikter.

Rent konkret innebærer produksjonsjusteringsklausulen at hvis en operatør av en anbudsrute har mer enn 70 pst. gjennomsnittlig kabinutnyttelse i en nærmere definert måleperiode, dvs. høy etterspørsel, plikter operatøren å øke tilbudet på nærmere fastsatte vilkår. På samme måte har operatøren en mulighet, men ikke en plikt, til å redusere tilbudet på nærmere fastsatte vilkår når den gjennomsnittlige kabinutnyttelsen er lavere enn 35 pst. i de samme måleperiodene.

Operatøren av Florø-rutene, Coast Air AS, har dokumentert at den gjennomsnittlige kabinfaktoren på strekningen Florø-Oslo i måleperioden fra 1. august 2000 til og med 30. november 2000 var 32,5 pst., dvs. at mer enn to av tre seter i gjennomsnitt var tomme. Dette gir operatøren en rett, men ikke en plikt, til å redusere rutetilbudet slik Coast Air AS har informert Samferdselsdepartementet om at de planlegger å gjøre ved å ta bort en daglig rundtur på strekningen Florø-Oslo.

Etter dette vil det være tre daglige direkterundturer på strekningen på hverdager, med god spredning over dagen. Hvis passasjertallet ikke endres som følge av reduksjonen i frekvenser, innebærer dette en beregnet kapasitetsutnyttelse på omlag 44 pst. på de tre daglige rundturene, hvilket tilsier at det ikke vil være generelle kapasitetsproblemer.

Rutetilbudet i forrige anbudsperiode besto av en kombinasjon av direkteflyvninger og kombinasjonsflyvninger med andre flyplasser i ruteområdet, i tillegg til at Widerøes fly hadde 11 seter mindre enn Coast Air sine fly. Det er således vanskelig å vurdere disse ruteoppleggene kvalitativt opp mot hverandre, da en i et slikt tilfelle må vurdere større fly og bare direkteflyvninger opp mot flere reisemuligheter med mindre fly og dels med ruteføring via andre flyplasser.

Det må i denne sammenheng også nevnes at Samferdselsdepartementet i utgangspunktet hadde satt krav om fem daglige rundturer på strekningen Florø-Oslo, med basis i tidligere ruteopplegg og forventet behov basert på tidligere trafikkstatistikk fra Widerøes. Det var imidlertid en lokal og regionalt initiert prosess som ledet frem til et entydig krav fra lokalt og regionalt hold om å redusere med en rundtur fra Florø mot Oslo mot å øke fra fem til seks daglige rundturer på strekningen Florø-Bergen. På basis av disse entydige innspillene fra lokalt hold, fant Samferdselsdepartementet å kunne akseptere en slik reduksjon fra fem til fire rundturer på strekningen Florø-Oslo.

I tillegg kan det ikke utelukkes at den tidligere trafikkstatistikken ikke var helt presis, i forhold til at denne kan ha overvurdert antallet rapporterte reisende til Oslo i Widerøes tid, og at kapasiteten i anbudet på strekningen Florø-Oslo i utgangspunktet kan ha vært satt noe høyt på bakgrunn av dette, og at den dynamiske tilpasning til markedet som skjer i henhold til produksjonjusteringsklausulen da korrigerer for et eventuelt noe høyt utgangspunkt for kapasitetsfastsettelsen.

Alt i alt er det etter min oppfatning derfor et tilfredsstillende dimensjonert tilbud på strekningen mellom Florø og Oslo, med tre rundturer daglig med 48-seters fly godt spredd ut over dagen, gitt den etterspørselen og behovet som er på denne ruten.

Hvis etterspørselen øker slik at gjennomsnittlig kabinfaktor blir høy og høyere enn 7 pst., vil Coast Air AS ha en plikt til å øke produksjonen i samsvar med etterspørselen. Dette vil ivareta eventuelle økninger i behovet for og etterspørselen etter flyreiser mellom Florø og Oslo.