Skriftlig spørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:310 (2000-2001)
Innlevert: 29.03.2001
Sendt: 30.03.2001
Besvart: 06.04.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Den videregående skole har ansvaret også for opplæring til fiskeri. Nord-Lenangen fiskarlag har tatt initiativ til et alternativt opplegg: "Læring og rekruttering gjennom fiskeripraksis i Troms". Det er nødvendig med et nytt opplæringsfartøy som næringa vil skaffe.
Hva kan statsråden gjøre for at tilbudet om "praksisbasert opplæring i fiskerifag" kan videreføres med et opplæringsfartøy som har de nødvendige tillatelser for deltakelse i fiske?

Begrunnelse

Nord-Lenangen fiskarlag tok i 1997 utgangspunkt i den dårlige rekruttering av ungdom til fiskeflåten. De utredet og fremmet forslag om "praksisbasert opplæring i fiskerifag". Prosjektet kom i gang høsten 1998 med bistand fra Fylkesarbeidskontoret i Troms, FFK og Utdanningsetaten i Troms fylkeskommune. Skjervøy videregående skole har hovedansvaret, og det blir i tillegg opprettet en delstilling som prosjektkoordinator i Nord-Lenangen. Praksis ombord på fiskefartøy har vært en sentral del av opplegget. Ungdommene har vært plassert ut enkeltvis ombord, og dette har gitt behov for å skaffe plasser på et stort antall fartøy. På bakgrunn av at initiativet kom fra fiskerinæringa selv, sterk entusiasme og et veldig godt nettverk mot fiskebåtredere, har dette til en viss grad latt seg løse til nå. En videreføring av dette opplærings- og rekrutteringstilbudet i årene framover vil være avhengig av at man får et bedre og mer strukturert opplegg for praksisplasser ombord. Og da vil tilgang på et nytt og moderne opplæringsfartøy være helt nødvendig. Dette vil ikke kreve ekstraordinære bevilgninger til kjøp eller drift. Men dette fartøyet må få de nødvendige tillatelser for deltakelse i fiske. Fiskeridepartementet har i møte 19.03.01 gitt uttrykk for at det ikke har noe ansvar for opplæring i fiskerinæringa. Der sies det at ansvaret ligger hos Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Opplæring i fiskerifag etter hovedmodellen består av to år i skole og to års læretid på fiskebåt. Noen skoler har i tillegg hatt elevene utplassert på båt en del av tiden i skole for å bidra til å motivere elevene til yrket og bedre rekrutteringen til næringen. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har ansvar for opplæringen.

Fiskerimyndighetene har ikke et selvstendig ansvar for opplæring av personell til fiskeflåten. Etter nærmere fastsatte retningslinjer kan det imidlertid tildeles såkalte skolekvoter til opplæringsformål. Tildeling av skolekvoter er likevel ikke noe skolene har krav på, men en ordning som har blitt videreført år for år, uten at det foreligger noen garanti for at en slik ordning vil bli permanent.