Skriftlig spørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:313 (2000-2001)
Innlevert: 30.03.2001
Sendt: 02.04.2001
Besvart: 06.04.2001 av justisminister Hanne Harlem

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): Vil justisministeren vurdera om døve kan verta lagrettemenn?

Begrunnelse

Tidleg i 2000 hadde eg saman med Døveforbundet eit møte med dåverande justisminister Odd Einar Dørum. Han viste stor interesse for forslaget, men fekk ikkje tid til å fylgja det opp.
Døve har til nå vore utestengde frå slik funksjon. Hovedgrunnen er at tolk må delta. Men, me vurderer tolketeneste som eit formidlingsmedium, ikkje som eigen person.
For at døve skal kunne få verta mest muleg fullverdige deltakarar, er det etter mi meining rett at dei og får adgang til å verta lagrettemenn.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Jeg er enig i at døve skal være fullverdige deltagere av samfunnet ved at de gis mulighet til å delta på flest mulig områder i samfunnet.

Hensynet til at døve skal kunne delta i samfunnslivet ved å være lagrettemedlem og meddommer må veies opp mot rettsikkerhetsmessige hensyn. Jeg er enig i at bruk av tolk er et formidlingsmedium. En utfordring vil imidlertid bl.a. være hvor godt tolken vil kunne settes i stand til å formidle også nyanser og tonefall i forklaringene som kommer fram i retten og som har betydning for blant bevisvurderingen.

Regjeringen satte 9. mars 2001 ned et utvalg som har til oppgave å gjennomgå praksis ved regler for valg og uttaking av forliksrådsmedlemmer, lagrettemedlemmer, meddommere og skjønnsmenn. Utvalgets arbeid skal være ferdig innen 1. juni 2002. Jeg vil oversende kopi av mitt svar til utvalget, med oppfordring til utvalget om å se hen til problemstillingen i forbindelse med sitt arbeid.