Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:318 (2000-2001)
Innlevert: 02.04.2001
Sendt: 02.04.2001
Besvart: 18.04.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I NOU 1999:25 Samboere og samfunnet foreslås det skattemessig likebehandling mellom samboere med felles barn eller minst to års samliv og gifte.
Vil Regjeringen følge opp dette forslaget, og hvilken tidsplan gjelder for dette arbeidet?

Begrunnelse

Det er en målsetting at samlivsform ikke skal påvirkes av skatteregler. Dersom det er grunn til å gi familier med bare en i inntektsgivende arbeid skattefordeler jf. skatteklasse 2, bør dette gjelde uavhengig av om man er gift eller samboer. For par i etableringsfasen der den ene part er student eller hjemme med små barn kan en slik skattefordel være av stor betydning for familiens økonomi. Med dagens regelverk vil man komme gunstigere ut skattemessig dersom man velger å gifte seg.
Tilsvarende kan regelverket for pensjonerte ektepar gjøre det lønnsomt å skille seg.
Innstillingen fra Samboerutvalget, som ble lagt fram våren 1999, fikk mye støtte. I november i fjor uttalte politisk rådgiver Eli Anne Hole i Barne- og familiedepartementet til Aftenposten at saken ennå ikke hadde kommet til politisk behandling. Det er derfor grunn til å be om en plan over framdriften i arbeidet.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Reguleringen av samboernes rettsstilling mangler i dag et felles prinsipielt grunnlag. Samboere er likestilt med ektefeller på noen områder, men ikke på andre. Likestillingen bygger ikke på en felles definisjon av samboerskap, eller en helhetlig og gjennomtenkt holdning til samboeres rettslige status. En av hovedgrunnene til at Samboerutvalget ble opprettet, var å skape et felles fundament for videre lovgivning om samboeres rettigheter og plikter.

Samboerutvalgets utredning er omfattende og omhandler spørsmål om likestilling mellom ektefeller og samboere på en rekke områder, hvorav det skattemessige er ett av dem. Regjeringen vil arbeide videre med spørsmål om samboeres rettslige status, men har foreløpig ikke tatt stilling til de enkelte forslagene fra Samboerutvalget. For å oppnå et mest mulig enhetlig fundament for politikken på området, må vurderingen av de prinsipielt viktige og kompliserte spørsmål utvalget reiser, samordnes. Dette gjelder både spørsmål om i hvor stor utstrekning likestilling bør gjennomføres, hvem som skal regnes som samboere og hvordan samboerskap skal dokumenteres. Oppfølgingen vil derfor foretas i tett samarbeid både med justisministeren, sosialministeren, finansministeren og arbeids- og administrasjonsministeren. Vurderingen av de skattemessige spørsmålene vil inngå i den samlede oppfølgingen det legges opp til. Det er for tidlig å si når ev. forslag om oppfølgingen av NOUen kan bli fremmet.