Skriftlig spørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:321 (2000-2001)
Innlevert: 04.04.2001
Sendt: 04.04.2001
Besvart: 20.04.2001 av helseminister Tore Tønne

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Vil helseministeren sørge for at Nycomed Pharma umiddelbart får et møte med SLV og/eller SHD for å drøfte den 3 år gamle søknaden om refusjon for benskjørhetsmiddelet Calcigran Forte?

Begrunnelse

Stadig får vi eksempler på at SLV ser bort fra at svarfristen på søknad om refusjon er 90 dager. Dette betyr at norske pasienter må vente mye lengre enn andre på å få råd til å benytte nye, mer effektive legemidler. Nycomed Pharma leverte for 3 år siden søknad om refusjon for benskjørhetsmiddelet Calcigran Forte, men har ennå ikke fått svar. Det er full enighet om terapianbefalingen for benskjørhet. Det anbefales at alle med benskjørhet gis et basistilskudd av en kombinasjon av D-vitamin og kalsiumtilskudd. Calcigran Forte er et slikt kombinasjonspreparat som skal brukes som basisbehandling av benskjørhet.
Firmaet har vedlagt søknaden en rapport som viser de helseøkonomiske effektene ved bruk at preparatet. Det vises også til god dokumentert effekt i forhold til at nye brudd hos benskjørhetspasienter kan reduseres med minst 25 pst. ved bruk av Calsigran Forte.
Når Calcigran Forte brukes sammen med de refusjonsberettigede legemidlene Fosamax, Didronate og Evista mener Nycomed Pharma at det er naturlig at også Calcigran Forte refunderes for å oppnå en optimal behandling. Dette kan virke rimelig når østrogenpreparatet Evista allerede refunderes selv om heller ikke det hører med blant de svært dyre legemidlene mot benskjørhet.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Representanten Høegh tar opp spørsmålet om refusjon for legemiddelet Calcigran Forte. Det vises til at søknadsbehandlingen så langt har tatt 3 år og bes om at ministeren sørger for at produsenten Nycomed Pharma umiddelbart får et møte med Legemiddelverket eller Sosial- og helsedepartementet.

Søknaden ble opprinnelig sendt Rikstrygdeverket. Beklageligvis brukte Rikstrygdeverket lang tid på denne saken, slik at den ikke var avsluttet da ansvaret for å behandle søknader om opptak av legemidler i refusjonsordningen ble overført til Statens legemiddelverk 1. oktober 2000.

Statens legemiddelkontroll oversendte sin innstilling til departementet 19. desember 2000. Departementet er i disse dager i ferd med å sluttbehandle saken. Produsenten kan vente et svar senest ved fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett i år. På denne bakgrunn ser jeg ikke behov for et møte med parten nå.