Skriftlig spørsmål fra Ivar Østberg (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:323 (2000-2001)
Innlevert: 04.04.2001
Sendt: 05.04.2001
Besvart: 23.04.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Ivar Østberg (KrF)

Spørsmål

Ivar Østberg (KrF): Etter 1. april er passasjeravgift på 128 kroner innført på flygninger mellom Tromsø/Bodø og Sør-Norge samt på flygninger mellom Bodø og Tromsø.
Er det innenfor EØS-regelverket mulig å endre omfanget av passasjeravgiften og unnta alle flygninger innen og til eller fra Nord-Norge og hvor mye vil staten tape i inntekter fra passasjeravgiften dersom flygninger på de nevnte strekninger fritas for avgiften?

Begrunnelse

Fra 1. april er flere nye strekninger blitt en del av passasjeravgiften på 128 kroner. Dette gjelder flygninger på alle de strekningene i Sør-Norge som tidligere var fritatt, og flygninger fra/til Sør-Norge til/fra Tromsø/Bodø, samt flygninger mellom Tromsø og Bodø. Samtidig er avgiften på flygninger til utlandet satt ned, i tråd med krav fra ESA. Avgiften har ført til betydelig kostnadsøkning for reisende på de kommersielt drevne strekningene som har blitt ilagt avgift. Dette har ført til at flyprisene til og fra Nord-Norge, som fra før var høye, har steget ytterligere i pris. Ved behandlingen av Nasjonal transportplan gav en hel komite uttrykk for at billettprisene for folk som benytter fly internt i fylkene Nordland, Troms og Finnmark kan være høye. I den forbindelse gav flertallet uttrykk for at en ved neste rullering av anbudsutlysninger bør se på maksimalprisnivået og ruteopplegget med sikte på å harmonisere prisnivået mot regionale stamrutestrekninger. Den siste avgiftsøkningen øker aktualiteten ved forslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre knyttet til å utrede muligheten for å legge ut stamrutenettet i Nord-Norge og mellom Nord- og Sør-Norge til offentlig kjøp. Å legge ut disse strekningene på anbud vil åpne for innføring av maksimalpriser og gir rom for å unngå at avgiftsøkningen slår ut i dyrere billetter for de reisende.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Det er riktig at flypassasjeravgiften er endret med virkning fra 1. april i år. Endringen består i at det er innført lik sats på flyreiser innenlands og flygninger til utlandet. Videre er avgiftsplikten gjort generell på innenriksruter med unntak av flyginger til/fra/innen de tre nordligste fylker. Det er også riktig at det skal svares avgift ved flyginger mellom Bodø/Tromsø og Sør-Norge og på flyginger mellom Bodø og Tromsø. Endringen av passasjeravgiften må ses i sammenheng med merverdiavgiftsreformen som trer i kraft fra 1. juli 2001. Ved reformen innføres det nullsats for luftfart. Endringen i merverdiavgiftsregelverket innebærer at flyselskapene kan trekke fra inngående merverdiavgift på for eksempel drivstoff til bruk på innenlandsruter. Dermed er det lagt til grunn at omleggingen totalt sett ikke vil øke avgiftsbelastningen.

Bakgrunnen for endringen var at satsstrukturen for passasjeravgiften ikke var i samsvar med EØS-avtalen. Som det ble redegjort for i Revidert nasjonalbudsjett 2000, har EFTAs overvåkingsorgan (ESA) avgitt en grunngitt uttalelse om at den tidligere utformingen av passasjeravgiften anses i strid med EØS-avtalen. Utgangspunktet etter EØS-avtalen er at det er fullt mulig å ha en passasjeravgift. Jeg viser til at flere andre land innen EØS området også har en slik avgift. Dersom et land har en slik avgift, må imidlertid satsen for avgiften være lik for innenlands- og utenlandsruter. I tillegg er utgangspunktet at avgiften skal gjelde generelt for innenlandsruter.

På bakgrunn av ESAs uttalelse foreslo Regjeringen å utvide passasjeravgiften til å omfatte alle flyplasser i Norge, men med fritak for de tre nordligste fylkene. Det syntes allerede da klart at ESA ikke ville akseptere unntak for Tromsø og Bodø. Fritaket skulle derfor ikke omfatte flyginger til og fra lufthavner i Tromsø og Bodø. Transittflyginger til og fra lufthavnene i disse to byene er imidlertid fritatt for avgift dersom flyreisen startes eller avsluttes ved lufthavn som omfattes av fritaket. Regjeringen anså forslaget for å være i overensstemmelse med EØS-avtalen, men gjorde oppmerksom på at fritakene kunne reise problemstillinger i forhold til EØS-avtalens regler om statsstøtte.

Jeg gjør oppmerksom på at ESA nå i brev 30. mars i år har meddelt at de anser fritaket for de tre nordligste fylker for å være strid med statsstøtteregelverket. ESA viser til at i henhold til dette regelverket kan det være forenlig med avtalen å gi statsstøtte av sosial karakter. Støtten kan imidlertid bare gis til forbrukere, ikke til bedrifter. Ettersom fritaket for passasjeravgiften gjelder både privatpersoner og bedrifter, legger ESA til grunn at fritakene er i strid med statsstøttereglene. Videre påpekes det i brevet at fritaket ikke bare gjelder for personer som er bosatt i de områdene som er omfattet av fritakene, og at også dette medfører at fritakene ikke er i samsvar med reglene for statsstøtte.

Brevet fra ESA er nettopp mottatt og vi har satt i gang en nærmere vurdering av dette. Brevet viser imidlertid at ESA mener at Regjeringen har gått for langt i utformingen av fritaket for Nord-Norge. En ytterligere utvidelse av dette fritaket kan jeg derfor ikke stille i utsikt. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med en orientering om saken så snart som mulig.

Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at et lignende spørsmål er tatt opp i spørsmål nr. 322 til skriftlig besvarelse fra Lars Gunnar Lie.