Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:324 (2000-2001)
Innlevert: 04.04.2001
Sendt: 05.04.2001
Besvart: 17.04.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I Budsjett-innst. S. nr. 9 (2000-2001) uttaler et klart flertall i energi- og miljøkomiteen at de ønsker en økt satsning på tekniske og industrielle kulturminner. Likevel er det kun Tyssedal som har fått økte midler, mens andre prioriterte teknisk-industrielle kulturminner, deriblant Fetsund lenser i Akershus har fått kutt.
Mener statsråden at dette er i samsvar med Stortingets intensjoner, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å etterkomme Stortingets klare ønske?

Begrunnelse

I Budsjett-innst. S. nr. 9 (2000-2001) står det: "Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til at posten til tekniske og industrielle kulturminner etter Regjeringens opplegg ikke har fått økt rammen fra 2000 til 2001. Dette flertallet ønsker derfor at 3 mill. kr. av midlene som post 72 er styrket med gjennom budsjettforliket brukes på tekniske og industrielle kulturminner, herunder Tyssedal."
Det har blitt opplyst at Tyssedal har fått de økte midler som Stortinget ønsket, men samtidig har det kommet informasjon om at de økte midlene har blitt tatt fra de andre prioriterte teknisk-industrielle kulturminnene, herunder Fetsund lenser. Dette synes ikke å være i samsvar med en tilnærmet enstemmig komite, som ønsket en generell styrking av disse kulturminnene.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Spørsmålet er om disponeringen av tilskuddsmidler til tekniske og industrielle kulturminner over statsbudsjettet kap. 1429 post 72 er i samsvar med Stortingets intensjoner om å styrke innsatsen på dette feltet, og hva som eventuelt kan gjøres for å etterkomme dette ønsket.

Jeg vil først understreke at teknisk og industrielle kulturminner over flere år har vært et høyt prioritert innsatsområde for departementet. Tilskuddsposten til dette feltet har derfor vært blant de største på riksantikvarens budsjett. Dette var også tilfelle i budsjettfremlegget for 2001. Det er derfor ingen motsetning mellom Stortingets ønsker på dette området og Regjeringens politikk.

Når det gjelder den konkrete fordelingen av årets midler har jeg følgende kommentarer.

Tyssedal er gitt særlig prioritet. Anlegget er ute av bruk, forholdsvis nylig fredet og var i en situasjon hvor det bygningsmessige forfallet var i rask akselerasjon. For å hindre en utvikling hvor det ville bli urealistisk å ta igjen forsømt vedlikehold, er det gitt tilsagn som gjør det mulig å få kontroll over de faktorene som i størst grad påvirker forfallet. Jeg oppfatter dette å være i tråd med Stortingets ønsker.

De tilsagn som nå er gitt til de øvrige prioriterte anleggene er noe redusert i forhold til fjorårets tildeling. Dette henger sammen med at behovene for tilskuddsmidler innen kulturminnevernet, slik dette kommer til uttrykk gjennom søknader, tilstandsanalyser mv, er større enn de midler som er tilgjengelig over budsjettet. Det er derfor nødvendig med strenge prioriteringer for å sikre at midlene blir brukt på en måte som gir best mulig effekt i forhold til de samlete prioriteringene på hele kulturminnefeltet. Dette innebærer at det kan oppstå behov for å gjøre endringer i tildelingene til de ulike innsatsområdene fra det ene året til det andre. Jeg viser her til den fullmakten som ligger i budsjettet til å omdisponere mellom de ulike postene. Riksantikvaren har ved årets tildeling prioritert driftssiden og samtlige av de 8 prioriterte anleggene har fått økte tilskudd til drift. Reduksjonen har vært på de midler som går til tiltak. De omdisponeringer som er gjort i årets budsjett berører for øvrig også andre innsatsområder enn de tekniske og industrielle kulturminnene. Jeg har likevel full forståelse for det behovet tilskuddsmottakerne har for forutsigbarhet. Det er derfor et mål å redusere behovet endringer mest mulig. Samtidig bør eventuelle endringer varsles tidligst mulig. Dette er forhold som er tatt opp med Riksantikvaren. Miljøverndepartementet har også hatt møte med industrimuseenes fellesråd (som representerer de 8 prioriterte tekniske og industrielle kulturminnene) om saken.

Sammenfatningsvis viser jeg til at tilskuddsposten til tekniske og industrielle kulturminner fremdeles er blant de største på Riksantikvarens budsjett og at de tilskudd som er gitt til dette feltet samlet uansett er høyere en fjorårets tildeling. Jeg mener derfor årets tildeling er i samsvar med de Stortingets prioriteringer og ønsker.