Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:325 (2000-2001)
Innlevert: 04.04.2001
Sendt: 06.04.2001
Besvart: 20.04.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Har sjømenn i turnus rett til farspermisjon med lønn på lik linje med andre?

Begrunnelse

Mange sjømenn arbeider i turnus, 4 uker i arbeid og 4 uker fri. Når de er på sjøen har de 84 timers arbeidsuke, og når de er hjemme har de helt fri fordi fritid ble opparbeidet på sjøen. De får utbetalt halvparten av lønna den måneden de er på sjøen og resten når de er hjemme, på grunn av den lange arbeidstiden på sjøen. Et konkret tilfelle: I oktober 1999 fikk en sjømann kun dekket halv lønn under farspermisjon. Han ønsket å ta 12 dagers farspermisjon, og fikk lønn for 12 dager. Hadde han vært på sjøen ville han ha tjent opp lønn for 24 dager (jf. 84 timers arbeidsuke), han tapte dermed 12 dager. Skulle han fått full lønnskompensasjon, måtte han fått lønn for 24 dager.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Jeg vil innledningsvis understreke at jeg ikke har kjennskap til den konkrete saken og at Barne- og familiedepartementet ikke treffer vedtak i enkeltsaker.

Når du snakker om farspermisjon, regner jeg med at du mener fedrekvoten. Det fremgår av folketrygdloven § 14-10 at 4 uker (20 stønadsdager) av den totale stønadsperioden ved fødsel er forbeholdt faren. Forutsetningen er at begge foreldrene har opptjent rett til fødselspenger og at moren har arbeidet minst halv stilling i opptjeningstiden.

Fedrekvoten skal sammenlagt utgjøre fire uker, men faren er ikke forpliktet til å ta sin del av permisjonen som sammenhengende heltidspermisjon. Fedrekvoten kan for eksempel fordeles på flere perioder.

Hovedregelen er at fedrekvoten faller bort i den utstrekning faren ikke benytter den. I folketrygdloven § 14-10 femte til sjuende ledd, er det listet opp en del grunner som gjør at faren kan søke dispensasjon fra fedrekvoten. En unntaksgrunn er at faren har et uregelmessig arbeidsforhold og det kan godtgjøres at uttak av fedrekvoten vil skape betydelige problemer i forhold til arbeidet. Jeg har kjennskap til at det etter denne bestemmelsen er gitt dispensasjon for en far som arbeidet på båt i Nordsjøfart.

Dersom trygdens organer finner at vilkårene for unntak er oppfylt, blir de fire ukene overført til moren.

Når far avvikler fedrekvoten, vil arbeidsgiveren få refundert fødselspengene fra trygdekontoret. Fødselspenger fra trygden beregnes på samme måte som sykepenger. Utgangspunktet er at det er de siste fire ukene som legges til grunn. Dersom omregnet årsinntekt avviker mer enn 25 pst. fra den pensjonsgivende inntekt, legges den pensjonsgivende årsinntekt til grunn. Det ytes ikke fødselspenger fra trygden for den del av inntekten som overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Som det fremgår av denne korte redegjørelsen, skiller ikke regelverket for fedrekvoten mellom sjømenn og andre grupper arbeidstakere. Lovbestemmelsen er generell og viser til at 20 stønadsdager er forbeholdt far. Jeg ser at det kan være mer problematisk for fedre med uregelmessige arbeidsforhold å avvikle fedrekvoten enn det er for fedre med normalarbeidstid.

Etter min vurdering er det imidlertid ikke folketrygdlovens bestemmelser som er problemet, men den praktiske gjennomføringen. Arbeidsgiver og arbeidstaker må på grunnlag av den konkrete situasjonen søke å finne fram til en løsning. Hva som skal utbetales i lønn utover det som blir refundert av trygden, må også være en sak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.