Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:330 (2000-2001)
Innlevert: 06.04.2001
Sendt: 06.04.2001
Besvart: 18.04.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Holgersens videregående skole i Haugesund søkte i mars 2000 om godkjennelse som videregående skole med idrettsfag. Skolen søkte også om å komme inn under ordningen med toppidrettstilskudd. I februar i år fikk skolen avslag på søknaden om tilskudd etter toppidrettssatsen, under henvisning til at maksimalantallet på 810 elever var disponert.
Når får skolen svar på søknaden om å få tilskudd etter satsen for idrettsfag?

Begrunnelse

I privatskolemeldingen (St.meld. nr. 45 for 1997-98, kfr. Innst. S. nr. 3 for 1998-99) ble det presisert at det maksimalt samlede antall elever med toppidrettstilskudd bare gjelder ordningen med særskilt toppidrettstilskudd. Maksimalgrensen vil ikke være til hinder for at skoler med toppidrettstilbud kan bli godkjent med rett til tilskudd etter satsen for idrettsfag.
Departementets nei til søknaden om toppidrettstilskudd er derfor ikke til hinder for at skolen blir godkjent for støtte etter satsen for idrettsfag.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Søknaden datert 23. mars 2000 ble vurdert som en søknad om toppidrettsstilskudd over kap. 249 post 75. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) mottok 28. februar 2001 en spesifisering av søknaden der det framgår at skolens søknad også omhandler søknad om tilskudd etter satsen for idrettsfag. Søknaden er på nytt under behandling i departementet. KUF vil komme med tilbakemelding så snart søknaden har vært gjennom nødvendig saksgang med uttalelse fra vertsfylket og faglig vurdering i departementet.