Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:332 (2000-2001)
Innlevert: 06.04.2001
Sendt: 06.04.2001
Besvart: 19.04.2001 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Grenseoppgangen for hvilke behandlingsformer som skal unntas fra moms og hvilke som skal underlegges momsplikt synes innfløkt. For helsepersonell med offentlig godkjenning ut fra lov om helsepersonell synes det å herske liten tvil om at de er unntatt fra momsplikt ved utførelse av arbeid knyttet til grunnutdannelsen.
Hva med å la dette være de grupper som unntas fra momsplikt, også om de utfører annet helseassosisert arbeid enn det den offentlige godkjenningen gjelder?

Begrunnelse

Ovenstående idé har jeg kommet på helt selv, og jeg synes at den er god. Det vil være en ganske håpløs oppgave med ganske tilfeldige løsninger dersom man skal forsøke å avgjøre om homøopater skal unntas, mens akupunktører og osteopater ikke skal etc. Felles for flere av disse gruppene er nettopp manglende formalkrav til tilleggsutdannelsen, slik at akupunktører kan ha alt fra et helgekurs til 6 års utdannelse. Ved å gi momsunntak knyttet til offentlig godkjenning, men momsplikt dersom personen mangler dette, unngås problemet.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 297 om samme tema, der det framgår at det prinsipielt er tjenester og ikke yrkesutøvere som pålegges merverdiavgift fra 01.07.01. Det er derfor ikke aktuelt å vurdere en løsning der all helserelatert virksomhet utført av autorisert helsepersonell unntas for momsplikt, mens samme type virksomhet utført av andre ilegges moms. Jeg er enig med representanten Ballo i at det er en utfordring å få til en god praktisering av forslaget om momsfritak for akupunktur og homøopati, siden det ikke finnes noen offisiell godkjenning av utøvere i disse terapiformer. Departementet vil ta kontakt med utøverorganisasjonene innen akupunktur og homøopati med sikte på å avklare hvilke krav som bør stilles for at de tjenester en yter kan kvalifisere for momsfritak. Jeg antar at et av vurderingstemaene vil være hva slags utdanning utøveren har gjennomført.