Skriftlig spørsmål fra Johan J. Jakobsen (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:333 (2000-2001)
Innlevert: 06.04.2001
Sendt: 06.04.2001
Besvart: 25.04.2001 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Johan J. Jakobsen (Sp)

Spørsmål

Johan J. Jakobsen (Sp): Mulighet for transport med helikopter fra Værnes til Haltenbanken kan være avgjørende for at Aker Verdal kan delta i konkurransen om drifts- og vedlikeholdsoppdrag. Slike oppdrag har videreutviklet deler av verftsindustrien som de siste to årene har vist evne til omstilling.
Hvordan ser statsråden på spørsmålet om etablering av en heliport på Værnes og hva kan gjøres for å gi næringslivet i Midt-Norge mulighet for å konkurrere om oppdrag knyttet til drifts- og vedlikehold på norsk sokkel?

Begrunnelse

De siste årene har Aker Verdal i likhet med andre deler av leverandørindustrien opplevd permitteringer og vanskelige omstillinger. Situasjonen har medført vilje til å lete etter nye muligheter som kan sikre større stabilitet for offshoreverftet. Aker Verdal tar derfor, sammen med annet næringsliv i Trøndelag, sikte på å konkurrere om oppdrag i et voksende marked innen drift- og vedlikehold på norsk sokkel. Mange av de som arbeider på Aker Verdal har særlig kompetanse på området og offshoresertifikat gjør dem i stand til å utføre arbeid på sokkelen.
For å være konkurransedyktig i forhold til slike oppdrag er det imidlertid meget viktig det blir etablert en heliport på Værnes. Uten dette vil Aker Verdal og næringslivet i Trøndelag i realiteten være uten mulighet til å ta opp konkurransen med selskap stasjonert i Sør-Norge. Det innebærer i så fall at man ikke får brukt kvalifiserte personer fra regionen til oppdrag på Haltenbanken.
Målet med etablering på Værnes må være at en heliport ikke skal komme i konflikt med eksisterende helikopterbaser, men fungere som et supplement og til å utføre oppdrag som ellers ikke ville bli utført fra helikopterbasen i Kristiansund. En heliport på Værnes kan gjerne administrativt bli drevet fra Kristiansund.
To bruksområder peker seg ut for en heliport på Værnes. Det ene gjelder frakt av personell fra Stjørdal til Kristiansund. Pr. i dag er Braathens rute mellom Værnes og Kristiansund nedlagt. Guard Air som tok over driften av strekningen er gått konkurs. Det andre gjelder å frakte personell som skal utføre oppdrag for Aker Verdal og annet næringsliv i regionen innen drift- og vedlikehold på sokkelen.
For Aker Verdal framstår drifts- og vedlikeholdsoppdrag som et ledd i en helt nødvendig omstilling for bedriften. Slik omstilling har myndighetene oppfordret til. Bedriften sysselsetter svært mange arbeidstakere og er en viktig hjørnesteinsbedrift i denne delen av Trøndelag. Dersom det ikke etableres en heliport risikerer Aker Verdal og andre deler av trøndersk industri å tape kampen om deltakelse i drift- og vedlikeholdsoppdrag før anbud blir lagt ut.
Jeg kan ikke se annet enn at det bør være i alles interesse å bedre kommunikasjonene innad i Midt-Norge og samtidig styrke det regionale næringslivets muligheter i forbindelse med aktiviteten på Haltenbanken. Gjennom en klar oppgavefordeling mellom helikopterbasen i Kristiansund og en heliport på Værnes kan dette skje uten at det etablerte drifts- og base mønsteret forskyves.

Olav Akselsen (A)

Svar

Olav Akselsen: Med bakgrunn i tidlegare studiar i samband med utbygging av felt i Norskehavet er ulike base/driftsfunksjonar for desse felta lokalisert til Kristiansund, Stjørdal, Brønnøysund, Sandnessjøen og Harstad. For Kristiansund og Brønnøysund inneber dette også helikopterbase. Under vurdering av alternativa for helikopterbase for felta i Norskehavet, er Værnes funne mindre eigna enn Kristiansund og Brønnøysund som utgangspunkt for helikoptertransport til dette området. I Statoil si Tilleggsstudie om lokalisering av Norne, november 1995, vert dette omtala som følgjer:

"For Værnes vil det dessuten være betydelige værhindringer på grunn av mellom annet ising. Til og fra Værnes må helikoptrene dessuten fly over land ca. 40 nautiske mil. Ifølge en utredning gjort av Helikopter Service vil dette føre til store begrensninger i regulariteten pga. mellom annet isingfare, mye turbulens og skyer i luftkorridoren som over land må ligge på min. 4 000 fot. Værnes er på denne bakgrunn tatt ut i den videre planleggingen som helikopterbasealternativ".

Olje- og energidepartementet har i handsaminga av plan for utbygging og drift (PUD) for felta i Norskehavet vurdert dei ulike forslaga frå operatørane om lokalisering av helikoptertenesta.

Valet har i dei fleste planane stått mellom lokalisering på Værnes eller Kværnberget i Kristiansund. Styresmaktene og operatørane har i desse sakene avgjort at helikoptertenesta skal leggjast til Kværnberget. Denne avgjerda ligg fast.

Departementet vil dessutan understreka at det er opp til operatørselskapa å vurdera om føresetnadene for lokalisering er endra slik at det får konsekvensar for lokaliseringa eller om det er naudsynt med ein ny heliport. Operatørane må då leggja fram eit forslag for styresmaktene om ny lokalisering.

Statoil omorganiserte i år 2000 den norske sokkelverksemda si i tre kjerneområde. Desse er styrt frå Stavanger, Bergen og Stjørdal. For Midt-Noreg sitt vedkommande tyder det at leiinga av konsernet si verksemd i størstedelen av Norskehavet ligg i Stjørdal. Statsråden går ut ifrå at denne omorganiseringa vil føra til auka interesse frå firma som ønskjer å etablera seg nærare beslutningstakar som sit i Stjørdal. Ein må kunne forventa at dette vil styrkja næringsmiljøet i Trøndelagsområdet. Auka offshoreverksemd i Norskehavet vil gradvis føra med seg ein større etterspurnad etter produkt og tenester frå landsdelen. Særskilt kan leveransar til drift, vedlikehald og modifikasjonar gje landsdelen store moglegheiter, då nærleik til olje- og gassfelta er ein viktig konkurransefordel for desse tenestene.

Aker Verdal er døme på ei bedrift som har denne nærleiken. Departementet ønskjer at både Aker Verdal og andre verksemder i regionen tek del i verdiskapinga og verksemda på norsk sokkel, mellom anna i drifts- og vedlikehaldsmarknaden.

Men departementet meiner det er opp til bedriftene sjølve å posisjonera seg på kommersielle vilkår i denne konkurransen. Det kan då ikkje vera fornuftig politikk å ta særskilde omsyn til ei enkeltbedrift. Dette vil skapa uryddige rammevilkår og kunne få uheldige ringverknader som me ikkje har oversikt over.

Det viktigaste for styresmaktene er å sikra eit stabilt og forsvarleg aktivitetsnivå på norsk sokkel framover. Styresmaktene vil leggja til rette for dette i den generelle politikkutforminga. Dette vil komma heile petroleumsnæringa til gode.

Norskehavet har eit langsiktig perspektiv utover dei konkrete utbyggingane som no vert planlagt av oljeselskapa. Ifølgje tal frå Oljedirektoratet har Norskehavet eit stort potensial når det gjeld ressursgrunnlaget generelt, og særleg for gass. Det er aukande etterspurnad etter norsk gass i Europa. Dette gir grunn til optimisme for næringslivet i Midt-Noreg for mange tiår.