Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:334 (2000-2001)
Innlevert: 06.04.2001
Sendt: 06.04.2001
Besvart: 26.04.2001 av helseminister Tore Tønne

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Det foreligger nå en oversikt som viser at en med enkle grep og godt samarbeid i de enkelte avdelinger i sykehusa, kan oppnå økt behandlingsaktivitet for den enkelte sykehuslege.
Vil helseministeren se på det "nybrottsarbeidet" som er utført ved ortopedisk avdeling ved Fylkessykehuset i Kristiansund, for eventuelt å videreføre modellen til andre sykehus?

Begrunnelse

Norge er det land i Verden som har flest leger i forhold til folketallet. Likevel slit sykehusa med uforsvarlig lange ventelister, og lav utnyttelsesgrad av den enkelte leges spesialitet. En vesentlig grunn til lav behandlingsaktivitet, er at leger bruker svært mye av sin tid til arbeid som kan utføres av andre. Behovet for omorganisering i sykehusa for å frigjøre tid, slik at legene kan utføre mer pasientretta behandling enn i dag, har svært ofte vært påpekt uten tegn til bedring ute i sykehusa. Det viser seg nå at Fylkessykehuset i Kristiansund, ortopedisk avdeling, har maktet det "kunststykket" som det i årevis bare har blitt snakket om. Godt samarbeid ved avdelingen har ført til at legene får mer tid til pasientretta behandling, mens andre ansatte ved avdelingen tar seg av en del rutinearbeid som legene tidligere har brukt tid til. Der leger i dag ved landets sykehus, i snitt bruker 5 timer i uken til pasientretta behandling, behandler nå leger ved ortopedisk avd. ved Fylkessykehuset i Kristiansund 25 timer i uken!
Resultatet er unikt, og oppnådd til tross for at utgangspunktet for sykehuset var trang økonomi og store underskudd.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Jeg er opptatt av at de tilgjengelige ressursene skal benyttes på en best mulig måte. I dette ligger det at aktiviteter og strategier som kan bidra til å redusere ventetider, samt øke helsepersonells arbeidstid knyttet til pasientrettet virksomhet, er interessant.

Det er viktig å arbeide målrettet for at enhver medarbeider i helsevesenet skal ha meningsfulle og relevante arbeidsoppgaver. At rett person er på rett plass. I dette inngår det at man bør se på hele arbeidsstrukturen i sykehusene. Det er viktig at de enkelte personellgruppene får organisert arbeidet sitt slik at de får satt inn sine ressurser der de gjør mest nytte.

Jeg er kjent med at effektiviteten på ortopedisk seksjon ved Fylkessjukehuset i Kristiansund er høy, og at de to spesialistene der bruker opp mot 25 timer i uken på operativ behandling. Også ved andre sykehus i landet finnes det gode eksempler på at man kan øke behandlingskapasiteten ved relativt enkle grep. Slike eksempler illustrerer betydningen av at helsepersonell i størst mulig grad får bruke arbeidstiden til det de er best til. Det er derfor nå viktig at forholdene legges til rette for at så kan skje. Dette er først og fremst et ledelses- og organisasjonsansvar.

Forum for organisasjonsutvikling og ledelse i sykehus har rettet særskilt oppmerksomhet på organisering og bruk av arbeidskraften i sykehus. En av deres tilrådinger knyttet til dette området, er å legge til rette for at hjelpepersonell og merkantilt personell kan ta over enkelte av de arbeidsoppgaver leger og sykepleiere gjør for å frigjøre mer tid for disse personellgruppene til direkte pasientrettet arbeid.

Erfaringsutveksling og såkalt "benchmarking" mellom sykehus er viktig for å dra nytte av de gode eksemplene på effektivisering og bedre utnyttelse av personell. Jeg vil sørge for at erfaringen fra Fylkessjukehuset i Kristiansund kommer sektoren til gode, blant annet gjennom det nevnte Forum for organisasjonsutvikling og ledelse i sykehus.