Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:335 (2000-2001)
Innlevert: 06.04.2001
Sendt: 09.04.2001
Besvart: 20.04.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvilken tidshorisont ser statsråden for seg at er rimelig å anta for omorganisering av finansiering og lovgivning når det gjelder teknisk fagskole?

Begrunnelse

Det vises til Stortingets debatt torsdag den 29. mars hvor bl.a. teknisk fagskole ble diskutert. Stortingsflertallet la opp til en overgang til statlig finansiering og til et nytt lovverk på området. Som undertegnede henviste til i debatten, er tekniske fagskoler i enkelte fylker, bl.a. i Buskerud, truet av nedlegging. Det er derfor viktig å få på plass en statlig finansieringsordning så snart som mulig - subsidiært å få stoppet fylkenes planer om reduksjon av tilbud og eller nedlegging.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til Stortingets vedtak 29. mars d.å. der Regjeringen blir bedt om å legge fram utkast til lov om fagskoleutdanning. Loven skal også omfatte tekniske fagskoler.

En odelstingsproposisjon om lovgivning for fagskoleutdanningene kan tidligst legges fram for Stortinget våren 2002. Dette har blant annet sammenheng med at departementet ønsker en offentlig høring i tilknytning til lovutkastet. Det er naturlig å se finansieringen av teknisk fagskole i sammenheng med utkast til nye lovbestemmelser.