Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:338 (2000-2001)
Innlevert: 09.04.2001
Sendt: 11.04.2001
Besvart: 19.04.2001 av justisminister Hanne Harlem

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Ut fra intervju med politidirektøren i Aftenposten 02.04.01 synes det å fremgå at arbeidet med "Barnekripos" slik Stortinget ba om det i vedtak i siste trontaledebatt, enten oversees eller er planlagt uavhengig av tilbakemelding til Stortinget.
Har justisministeren gitt politidirektøren klarsignal til at arbeidet med sexovergrep mot barn skal desentraliseres til samtlige nye politidistrikter og ikke bygges opp med en sentral kunnskapsbase slik Stortingets flertall ba om vurdering av?

Begrunnelse

Ifølge intervju med politidirektøren i Aftenposten 02.04.01 innrømmer hun at politiets arbeid på mange måter har vært feilslått i saker der barn har vært utsatt for seksuelle overgrep.
Hovedårsaken til det feilslåtte resultatet ligger iflg. politidirektøren i at hele politisystemet er bygget opp rundt andre oppgaver og forbrytelser, og derfor må politiet jobbe på en helt annen måte i fremtiden for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn. Den nye arbeidsmåten vil hun iverksette for fullt når Stortinget endelig vedtar den nye politireformen i mai.
Hovedstrategien iflg. intervjuet, består i at de nye bærekraftige politidistriktene skal bygge opp en kompetanse på et adskillig høyere nivå enn det politiet har i dag. Politidirektøren sier det er for tidlig å være veldig konkret, men legger likevel følgende føringer:

1) Samarbeidet med barnets oppnevnte sakkyndige må bedres
2) Barna skal tas hånd om gjennom hyppige samtaler
3) Barna skal tas hånd om som vitner
4) De nye enhetene (politidistriktene?) skal samle ekspertisen av erfarne etterforskere
5) Folk (etterforskere?) må byttes ut relativt hyppig
6) Flere politimenn istedenfor politikvinner?) skal etterforske seksuelle overgrep mot barn
7) Kripos skal fortsatt inneha og utvikle sin ekspertise

Det synes naturlig at politidirektøren uttaler seg om dette viktige problemområdet etter å ha fått klarsignal til det av fagstatsråden, ettersom direktøren selvsagt vet at saken er tatt opp i Stortinget hvor et klart flertall (alle partier minus Arbeiderpartiet) har bedt om en vurdering av å etablere en sentral kunnskapsbase på seksuelle overgrep mot barn (Barnekripos). I Stortingets spørretime er det tidligere d.å. etterlyst framdriftsplan i saken. Statsråden svarte da at hun ventet inn høringsuttalelser fra flere instanser som et ledd i departementets grundige arbeid med saken. Spørsmålet da ble stilt med utgangspunkt i brevet fra Kripossjefen til justisministeren hvor han hadde klare synspunkter på organisering og rask iverksettelse av et Barnekripos. Senere har Departementet fått inn uttalelse fra bl.a. Riksadvokaten som uttrykker frykt for flerfaglig tilnærming.
Stortingets vedtak er ikke endret. Men politidirektøren har tydeligvis ifølge intervjuet strategien klar så snart omfanget av de nye politidistriktene er vedtatt i mai: arbeidet med sexovergrep mot barn skal desentraliseres og Kripos skal fortsatt inneha og utvikle sin ekspertise (til tross for hva Kripos-sjefen sier, og til tross for direktørens egen dom over politiets arbeid med slike saker).

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Utgangspunktet når det gjelder behandling av alle typer straffesaker er at det er den enkelte politimester og det enkelte politidistrikt som har et totalansvar for etterforskingen av sakene, jf. Påtaleinstruksen § 1-1. Dette gjelder også saker hvor det ytes bistand fra særorganer som f.eks. Kriminalpolitisentralen.

Ansvaret for seksuelle overgrepssaker ligger således allerede i dag i politidistriktene, og det er derfor ikke tale om noen ny organisering i form av delegering til politidistriktene.

Utgangspunktet for politidirektørens uttalelse til Aftenposten er St.meld. nr. 22 (2000-2001) Politireform 2000 - et tryggere samfunn. Det blir i meldingen påpekt at en av konsekvensene av dagens distriktsinndeling er at mange politidistrikter er små ressursmessig, har små fagmiljøer og et så lite tilfang av saker av mer spesiell karakter at det er vanskelig å bygge opp og vedlikeholde spesialkompetanse. En av de sentrale begrunnelsene for politireformen er å etablere større politidistrikter som igjen legger forholdene til rette for større og mer kompetente fagmiljøer i det enkelte distrikt. Etter min mening vil dette klart bidra til å styrke politiets innsats knyttet til etterforskning av seksuelle overgrep mot barn. Det er også dette politidirektøren gir uttrykk for i Aftenposten.

Etter min mening bør styrking av politiets innsats mot seksuelle overgrep gis en bred tilnærming der styrking av fagmiljøene i distriktene er ett tiltak, mens en eventuell styrking av den sentrale bistandsinnsatsen fra Kriminalpolitisentralen er et annet. Det er viktig å se tiltakene i sammenheng.

Spørsmålet om oppbygging av en sentral kunnskapsbase ("Barnekripos") dreier seg nettopp om bistandsinnsatsen i slike saker. Regjeringens vurdering av dette vil, i samsvar med Stortingets anmodning, bli lagt fram i egen melding før sommeren. Jeg ser ingen motsetning mellom dette og de uttalelser som her er referert fra politidirektøren.