Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:340 (2000-2001)
Innlevert: 17.04.2001
Sendt: 18.04.2001
Besvart: 25.04.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): I hvilken form, og til hvilken tid vil Stortinget bli involvert i endringer av strukturen for studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag?

Begrunnelse

Det vises til høringsforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om revidering av strukturen og innhold på studieretningen for allmenne, økonomiske og administrative fag. Dette høringsforslaget har medført betydelige reaksjoner innen fagmiljøene.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I utgangspunktet regner jeg ikke med at en eventuell revidering av fag og timefordeling i studieretningen er en sak for Stortinget.

I forbindelse med håndteringen av St.meld.nr. 32 (1998-1999) "Videregående opplæring", jf. Innst. S. nr. 246 (1998-1999), gjorde Stortinget følgende vedtak:

· "Stortinget ber Regjeringa etablere dei to nye grunnkursa, media/kommunikasjon og merkantile fag, frå hausten 2000." (Vedtak I.)

· "Stortinget ber Regjeringa vurdere om det let seg gjere å auke timetalet i kroppsøving i vidaregåande skule." (Vedtak VII.)

Komiteen mente også at det har vært en forutsetning at læreplanene skal revideres, bl.a. for å tilpasse læreplanverket til Reform 97.

Videre uttalte komiteen følgende: "I og med at dei nye læreplanane i grunnskulen (L97) i stor grad legg vekt på at elevane skal oppnå kompetanse i bruk av IKT - t.d. bruk av teksthandsaming, regneark, kommunikasjon - meiner fleirtalet at det viktigaste i den vidaregåande opplæringa i tida framover må vera å sikre at intensjonen i læreplanane om å integrere IKT i de enkelte fag blir gjennomført. Ein må med andre ord styrke IKT som pedagogisk verkemiddel, og gje elevane god praktisk kunnskap om IKT som reiskap og kommunikasjonsverkty."

Forslag til revidering av innhold og struktur i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, som har vært sendt ut på høring, er en konsekvens av Stortingets vedtak og komiteens merknader:

· Etablering av det nye grunnkurset i merkantile fag, som nå heter grunnkurs salg og service, fører til at innholdet i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag bør endres.

· En eventuell økning i timetallet til kroppsøving vil måtte føre til en reduksjon i andre fag.

· Endringer i innhold omfang av fag i grunnskolen bør få konsekvenser for fagene i videregående opplæring.

Resultatet av høringen og bearbeidelse av de reaksjoner som har kommet inn vil danne grunnlaget for min avgjørelse når det gjelder revidering av innhold og struktur på studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.