Skriftlig spørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til sosialministeren

Dokument nr. 15:341 (2000-2001)
Innlevert: 19.04.2001
Sendt: 20.04.2001
Besvart: 25.04.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): Det såkalte Haugesundsprosjektet for etablerte rusmisbrukere ble igangsatt i fjor gjennom en støtte fra Sosial- og helsedepartementet på 800 000 kroner, 100 000 kroner fra Haugesund kommune og med andre tilskudd og gaver. 13 ulike frivillige organisasjoner står bak tiltaket. Prosjektet kan allerede vise til gode resultater med nærmere 2 000 besøk første driftsåret. Prosjektet er foreløpig planlagt over tre år. Haugesund kommune følger opp med sin andel for 2001.
Vil også departementet bidra med sin?

Begrunnelse

Sosial- og helsedepartementets tilskudd i 2000 var avgjørende for at dette prosjektet kom i gang. I Haugesund og omegn er det dessverre et betydelig etablert rusmisbrukermiljø. Disse trekker gjerne inn til bykjernen. Ved å etablere et dag- og aktivitetssenter for tunge rusmisbrukere sentralt i Haugesund, kan det på en konkret og praktisk måte gis hjelp til en svak og utsatt gruppe. 13 ulike frivillige organisasjoner, både livssynsnøytrale og kristelige, står bak tiltaket og yter en betydelig egeninnsats. Samtidig bidrar samarbeidet til en bedre koordinering av innsatsen for misbrukerne.
Alt fra starten av har dag- og aktivitetssenteret vært godt besøkt. På vinterstid gjerne over 30 personer om dagen. Det viser at senteret fyller et behov. Prosjektet er foreløpig planlagt over 3 år. Deretter skal prosjektet evalueres for ev. videre drift. Selv om det ikke er gitt forpliktende utsagn fra noen av bidragsyterne når det gjelder finansieringen gjennom hele forsøksperioden, må det være åpenbart at det har vært en forventning til at finansiering skulle sikres i alle tre år. Haugesund kommune har for sin del fulgt opp med ny bevilgning for 2001.
Dersom departementets støtte nå skulle falle bort, vil en vesentlig forutsetning for gjennomføring av prosjektet bli borte. Dersom står også et viktig tilbud til tunge rusmisbrukere i fare for å bli vesentlig redusert eller lagt ned.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Jeg er kjent med at det i Haugesund og omegn er betydelige narkotikaproblemer. Jeg har også med bekymring merket meg økningen i antall narkotikarelaterte dødsfall i distriktet. Situasjonen der og andre steder gjør det nødvendig med aktiv innsats lokalt og sentralt. Haugesundprosjektet er et viktig bidrag i denne sammenheng.

Når departementet i år har gitt avslag på søknaden fra Haugesund kommune om støtte, henger dette sammen med at midlene til prosjekter i kommunene i budsjettet for 2001 er lagt til kommunenes frie inntekter. Regjeringen har valgt en slik løsning fordi ansvaret for denne typen tiltak for rusmiddelmisbrukere, ligger til kommunen. Slik jeg ser det, er det kommunene som selv kjenner problemene på kroppen og det er kommunene som vil være de beste til å finne konkrete løsninger. Jeg har tillit til at de vil prioritere gode prosjekter for grupper de etter loven har ansvar for å gi et tilbud til.

Jeg er naturligvis likevel innstilt på å diskutere mulige strategier for å bekjempe narkotikaproblemene med kommunen, og vil ta initiativ til en slik samtale. I sitt avslagsbrev av 3. april 2001 til kommunen, har også departementet opplyst at søknaden vil bli tatt opp til ny vurdering dersom det blir frigjort midler i løpet av året.

La meg legge til at Sosial- og helsedepartementet nå arbeider med en handlingsplan mot rusmiddelproblemer. Sentrale temaer i handlingsplanen vil være det forebyggende rusmiddelarbeidet og en styrking av bo-, behandlings- og omsorgstilbudet for de tyngste misbrukerne. Planen vil på passende vis bli forelagt for Stortinget.