Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:343 (2000-2001)
Innlevert: 19.04.2001
Sendt: 20.04.2001
Besvart: 26.04.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): KRD ber i brev av 02.04.01 landets fylkeskommuner å dokumentere fylkeskommunal gjeld per 01.01.01 knyttet til spesialisthelsetjenesten. Svarfristen er satt til 20.04, for at departementet deretter skal vurdere hvor mye gjeld som eventuelt skal slettes i forbindelse med sykehusreformen.
Mener statsråden det er mulig å sikre en forsvarlig saksbehandling i den enkelte fylkeskommune med rundt ti dager til rådighet?

Begrunnelse

Det er omfattende saksarbeid Kommunal- og regionaldepartementet her ber om. Av de ti virkedagene en fikk til rådighet, var tre i påskeuken, noe som innebar at fylkesbyråkrater og politikere ikke kunne ta påskeferie.
Det hersker og usikkerhet rundt hvilke konsekvenser denne kartleggingen kunne medføre, Ot.prp. nr. 66 om statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten var ikke lagt frem på tidspunktet brevet fra KRD ble sendt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I kommuneproposisjonen for 2002, som legges fram 11. mai, vil det bli gitt foreløpige signaler om de økonomiske rammene for kommuner og fylkeskommuner i 2002. De signalene som gis er viktige for det videre budsjettarbeidet i kommunene og fylkeskommunene. For fylkeskommunene er årets proposisjon spesielt viktig, fordi de økonomiske konsekvensene for fylkeskommunene av sykehusreformen vil bli lagt fram i proposisjonen.

I brevet 2. april fra KRD til fylkeskommunene gikk det fram, med referanse til høringsdokumentet fra SHD, at hensikten med kartleggingen av fylkeskommunal gjeld i forbindelse med spesialisthelsetjenesten var forslaget om lovfestet statlig overtakelse av gjelda. Dette ble stadfestet da Ot.prp. nr. 66 ble lagt fram 6. april.

Jeg er klar over at fristen kan virke knapp, men departementet har utvist fleksibilitet med hensyn til utsettelse av fristen for de fylkeskommuner som har hatt behov for det. Jeg er derfor ikke bekymret for om saksbehandlingen har vært forsvarlig.