Skriftlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:344 (2000-2001)
Innlevert: 20.04.2001
Sendt: 20.04.2001
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 30.04.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Engangsavgift på utlån av datautstyr som hjelpemiddel til funksjonshemmede er i strid med prinsippet om gratis skolegang. Dette er en inntekt staten tar i strid med sitt eget prinsipp. Det er heller ingen fornuftig grunn til at staten skal pålegge skoleeier å betale slik avgift. Det blir å ilegge avgift til staten til kommuner eller skoler som har funksjonshemmede elever.
Vil Regjeringen fjerne denne avgiften på nødvendige hjelpemidler?

Begrunnelse

Viser til korrespondanse mellom Dysleksiforeningen i Bergen og omegn og KUF angående egenandel på datautstyr.
Det er et stort behov for å gjøre tilgang på hjelpemidler enklere og bedre, ikke vanskeligere og dyrere.
Det er effektivitetstap knyttet til bruk av egenandeler, uansett hvem som betaler.
Å legge avgiftsplikten til kommunen vil bare føre til mer byråkrati og større utgifter knyttet til det å ha funksjonshemmede elever.
Nå er det hele uavklart og setter de som trenger hjelpemidler i en vanskelig situasjon. Å måtte ut på nye runder med diverse kommunale kontorer for å få hjelp med slike utgifter er uverdig og helt unødvendig.
Saken bør løses ved at det ikke kreves egenandel.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Stortinget vedtok denne engangsavgiften i forbindelse med statsbudsjettet for 2001. I etterkant av stortingsvedtaket har det kommet frem at å pålegge brukere (elever) denne engangsavgiften kan være i strid med opplæringsloven.

Sosial- og helsedepartementet tok i den forbindelse kontakt med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) for å få dette juridisk avklart. KUF legger til grunn at i den grad en ytelse eller et hjelpemiddel er et ledd i oppfyllelsen av retten til grunnskoleopplæring, så skal hjelpemiddelet være gratis for eleven. Tilsvarende gjelder for videregående opplæring og videregående opplæring spesielt organisert for voksne.

Jeg er på dette grunnlag innstilt på å vurdere saken på ny, og melde tilbake til Stortinget på egnet måte.