Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:346 (2000-2001)
Innlevert: 20.04.2001
Sendt: 23.04.2001
Besvart: 27.04.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Når og hvordan vil kommunene får kompensert for sine avsetninger som følge av endringer i barne- og etterlattepensjoner for inntil 1 250 millioner kroner som følge av budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene?

Begrunnelse

I budsjettavtalen for 2001 som ble inngått mellom Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre sies det i punkt 27 følgende: "Avtalepartene er enige om å kompensere for kommunenes avsetninger som følge av endringer i barne- og etterlattepensjoner for inntil 1 1/4 milliard kroner. Det legges til grunn at overføringene benyttes til å bygge opp slike pensjonsfond. Overføringene er således en tvungen sparing på linje med avsetningen til utvidet ferie i 2000 og 2001".
Disse midlene ble ikke innarbeidet i rammeoverføringene til kommunesektoren, og det ble fra Regjeringens side henvist til at disse midlene skulle behandles i en egen proposisjon som skulle sendes Stortinget tidlig i 2001. Det er av stor betydning for kommunene at Regjeringen følger opp Stortingets vedtak raskest mulig.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen tar sikte på å fremme forslag om tilleggsbevilgning til dekning av kommunenes avsetninger til barne- og etterlattepensjon på inntil 1250 mill. kroner i revidert budsjett 2001 som fremmes 11. mai.